Substitusjonsveileder

Substitusjonsplikten pålegger alle virksomheter som bruker produkter med helse- og miljøfarlige kjemikalier å skifte til mindre farlige alternativer, dersom dette ikke påfører virksomheten urimelige kostnader eller ulemper. Det er viktig å identifisere de stoffene som har de farligste egenskapene og begynne med å erstatte disse.

Det er viktig å identifisere de stoffene som har de farligste egenskapene og begynne med å erstatte disse. Mange av disse er forbudt eller strengt regulert, men det finnes fortsatt gjenværende bruksområder for enkelte av dem. Miljødirektoratet har fokus på de stoffene som står på miljømyndighetenes liste over prioriterte miljøgifter (prioritetslisten). Kandidatlista i det europeiske kjemikalieregelverket REACH lister stoffer med svært uønskede egenskaper, såkalte SVHC-stoffer (Substances of Very High Concern). Denne lista bør sees på som en substitusjonsliste, for oppføring her medfører informasjonsplikt til både myndigheter og kunder og stoffene er kandidater til videre regulering.

Tema

Kategori

Relaterte lenker