Forskrift om fluorholdige klimagasser

EUs forordning (EU) Nr. 842/2006 om visse fluorholdige klimagasser er implementert i Norge gjennom produktforskriftens kap. 6a. En revidert utgave av denne forordningen, (EU) Nr. 517/2014, er planlagt innført i Norge, og ventes innført i løpet av 2018.

For å innfri Norges forpliktelse under Montrealprotokollen, skal det innføres importkontroll på HFK fra 2019. Forslag til endring av produktforskriften for å innføre dette er på høring høsten 2018.

Invitasjon til å søke om importtillatelser for HFKer i bulk for 2019

Fra 1. januar 2019, må alle som vil importere og eksportere HFKer til Norge i bulk ha tillatelse til dette fra Miljødirektoratet. Vi inviterer virksomheter til å søke om tillatelse til import av HFKer i bulk for 2019. Søknadsfristen er 10. november 2018.

 

Om forskriften

Formålet med forskriften er å redusere utslippene av de sterke klimagassene HFKer, PFKer og SF6, som benyttes i blant annet i kuldeanlegg, høyspentelektronikk og noen produkter.

Forskriften har i første rekke konsekvenser for følgende bransjer:

Dette omfatter blant annet krav til sertifisering av personell og foretak som er i befatning med gassene, samt krav til eiere av større kuldeanlegg om å kontrollere disse regelmessig for lekkasjer. Det er også innført importrestriksjoner for visse typer produkter og utstyr.

For nærmere beskrivelser henvises til lenker til lovverk, informasjonsmateriell for berørte bransjer og annen relevant informasjon.

Kategori

Relaterte lenker