Årlig rapportering for avløp

Den ansvarlige for drift av avløpsanlegg plikter årlig å rapportere opplysninger om anleggene og utslipp til staten. Rapporteringen foregår elektronisk via nettportalen Altinn på skjema Mdir-010.

Frist for rapportering: 1. mars 2018.
Skjemaet vil være tilgjengelig fra 1. februar 2018.

Kravet om rapportering gjelder avløpsanlegg som mottar avløpsvann tilsvarende 50 pe (personekvivalenter) eller mer. Anleggene er omfattet av kapittel 13 eller 14 i forurensningsforskriften. Rapporteringskravet gjelder også for anlegg som ikke har noen form for rensing. Rapporteringen foregår elektronisk via nettportalen Altinn på skjema Mdir-010.

Offentlig ledningsnett, tilknytning, og små avløpsanlegg omfattet av kapittel 12 i forurensningsforskriften skal rapporteres på KOSTRA-skjema 26A.

Alle rapporterte avløpsdata inngår i statistikk som publiseres av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Utslippsdata for det enkelte anlegg blir publisert på nettstedet Norskeutslipp.no.

Oversikt over registrerte anlegg med organisasjonsnummer

Anlegget må være registrert i vår database før rapportering. Oversikten over alle rapporteringspliktige anlegg, som du finner i menyen, viser hvilke organisasjonsnumre som kan brukes.

Der det er oppgitt to numre kan begge benyttes for rapportering. Nummeret til venstre er en underenhet av hovedenheten til høyre. Tabellen er ordnet alfabetisk etter kommuner, men er søkbar på alle kolonner.

Send en mail til kontaktperson i Miljødirektoratet dersom du ønsker å endre organisasjonsnummeret anlegget er registrert på eller vil registrere nye anlegg.

Hvordan ser skjemaet ut?

Rapporteringsskjemaets utforming avhenger blant annet av hvor stort anlegget er, hvor det ligger og hva slags rensekrav det har. I eksempel på skjema Mdir-010 ser du hvordan det kan se ut.

Ved å trykke på boksen med spørsmålstegn i skjemaet kommer det opp en hjelpetekst.

Det kan forekomme mindre endringer i skjemaet og hjelpeteksten i rapporteringsperioden.

Viktig informasjon om skjemaet

Automatisk beregning. Årlig utslipp vil bli beregnet automatisk fra opplysningene som rapportøren legger inn. Konsentrasjoner vil bli beregnet automatisk for stoffene P, N, BOF, KOF og SS der rapportøren har lagt inn vannmengde og analyseverdier. Beregningen foregår når rapportøren går til neste side i skjemaet. Json-filer som inneholder disse verdiene vil fortsatt kunne benyttes, men verdiene vil bli overskrevet av beregningene ved innsending av skjemaet.

Slammengde produsert. Avløpsanlegg som behandler slam i råtnetank (biogassanlegg) skal rapportere den totale slammengden som produseres fra renseprosessen før slammet behandles i råtnetanken. Mengden skal oppgis i tonn tørrstoff.

Årsrapporter som vedlegg

Last gjerne opp egne årsrapporter som vedlegg til skjemaet.

Viktig informasjon om innlogging via Altinn

Bruk lenke til Altinn (anbefales) eller gjør følgende:

  1. Gå inn på www.altinn.no
  2. Logg inn ved å velge MinID, BankID, buypass eller Commfides

  3. Klikk på "Alle skjema" øverst i hovedmenyen

  4. Klikk på "Helse, miljø og sikkerhet" og deretter "Miljørapportering"

  5. Velg "Årlig rapportering for avløpsanlegg (Mdir-010)"

  6. Velg hvilken virksomhet du skal rapportere for. Både foretaksnummer, organisasjonsleddnummer og bedriftsnummer fungerer.

Innloggingen er nærmere beskrevet i Kom i gang-veilederen.

Veilederen gir en kort beskrivelse av hvordan skjemaet fungerer og viser også løsningen på fire feil som det er vanlig å gjøre i innloggingen.

Hjelp til innlogging

Brukerservice i Altinn kan kontaktes på telefon 75 00 60 00 (mandag-fredag, klokken 08.00-16.00).

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler hos fylkesmannen eller Miljødirektoratet. Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler nederst på siden når du har logget deg inn for ditt anlegg.

Kan du ikke rapportere elektronisk eller har andre spørsmål til skjemaet, ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 03400.

Kategori

Relaterte lenker