Årlig rapportering av bioavfall og slam

Anlegg som behandler avløpsslam og annet biologisk nedbrytbart avfall skal rapportere årlig til forurensningsmyndigheten. Rapporteringen foregår elektronisk via nettportalen Altinn. Rapporteringsskjemaet er tilgjengelig fra 1. februar 2019. Frist for rapportering er 1. mars 2019.

Rapporteringsplikten gjelder anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven til å stabilisere og hygienisere slam fra avløpsanlegg og annet biologisk nedbrytbart avfall. Plikten til å rapportere følger av tillatelsen og § 12 i gjødselvareforskriften.

Rapporteringen gjelder ikke anlegg som kun avvanner avløpsslam.
Alle rapporterte data inngår i statistikk som publiseres av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Oversikt over registrerte anlegg med organisasjonsnummer

Anlegget må være registrert i vår database før rapportering. Oversikten over alle rapporteringspliktige anlegg finner du til lenke i høyre under "relaterte lenker". Her ser du også hvilke organisasjonsnumre du kan benytte. Nummeret til venstre er en underenhet av hovedenheten til høyre.

Du kan også søke opp organisasjonsnumrene du skal rapportere for på https://www.brreg.no/

En del organisasjoner har flere numre, og det er derfor en fordel å bruke det bedriftsspesifikke nummeret (BEDR). 

Send en mail til kontaktperson i Miljødirektoratet dersom du ønsker å endre organisasjonsnummeret anlegget er registrert på eller vil registrere nye anlegg. 

Endringer i rapporteringsskjemaet

I forbindelse med 2017-rapporteringen utvidet vi skjemaet og la blant annet til en egen del for de anleggene som produserer biogass. Et mer komplekst skjema genererte en del nye spørsmål fra mange rapportører. Vi har nå gjort en rekke endringer slik at 2018-rapporteringen skal bli lettere.

I skjemaet for 2018-rapporteringen har vi gjort endringer i de fleste tabellene du skal fylles ut. Vi har også justert nedtrekkslistene der du skal sette inn rader for å angi mottatte avfallstyper og behandlingsmetoder.

Det kan forekomme mindre endringer både i skjemaet og i hjelpetekstene i rapporteringsperioden. 

Hvordan ser skjemaet ut?

Skjemaets utforming varierer avhengig av anleggets aktivitet og krav i tillatelsen.
Skjemaet består av seks deler:

1. Innledning og anleggsdata
2. Rapportering på tallfestede krav (rammekrav) i tillatelse
3. Særskilt rapportering for anlegg med biogassproduksjon
4. Mengderapportering på mottatt, behandlet, disponert og lagret bioavfall og slam
5. Automatisk beregning av massebalanse
6. Særskilt rapportering for avløpsslam – tungmetaller og kvalitet

Det er mulig å bevege seg frem og tilbake mellom de ulike delene i skjemaet. NB! Vi anbefaler allikevel å fylle det ut i stigende rekkefølge fordi noen verdier lenger ut i skjemaet hentes inn og beregnes basert på opplysninger fra tidligere tabeller.

Du finner hjelpetekster underveis i skjemaet. Ved å trykke på symbolene med spørsmålstegn åpner det seg en tekst helt til høyre i skjermbildet. Vi anbefaler at du bruker hjelpetekstene aktivt – her har vi lagt inn tydeliggjøringer, definisjoner og lenker for å hjelpe deg som rapporterer.

Årsrapporter som vedlegg

Last gjerne opp egne årsrapporter som vedlegg til skjemaet.


Viktig informasjon om innlogging via Altinn

Bruk lenke til Altinn (anbefales) eller gjør følgende:
• Gå inn på www.altinn.no
• Logg inn ved å velge MinID, BankID, buypass eller Commfides
• Klikk på "Alle skjema" øverst i hovedmenyen
• Klikk på "Helse, miljø og sikkerhet" og deretter "Miljørapportering"
• Velg "Årlig rapportering for avløpsslam, biogass og EE-avfall (Mdir-011)"
• Velg hvilken virksomhet du skal rapportere for. Både foretaksnummer, organisasjonsleddnummer og bedriftsnummer fungerer.

Innloggingen er nærmere beskrevet i Kom i gang-veilederen. Veilederen gir en kort beskrivelse av hvordan skjemaet fungerer og viser også løsningen på fire feil som det er vanlig å gjøre i innloggingen.

Hjelp til innlogging

Brukerservice i Altinn kan kontaktes på telefon 75 00 60 00 (mandag-fredag, klokken 08.00 -16.00). 

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler hos fylkesmannen. Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler nederst på siden når du har logget deg inn for ditt anlegg.

 

 

Kontakt

seniorrådgiver Marianne Reime, seksjon for avfall og grunnforurensning,
telefon: 917 21 176

Kategori

Relaterte lenker