Årlig rapportering av bioavfall og slam

Anlegg som behandler avløpsslam og annet biologisk nedbrytbart avfall plikter årlig å rapportere til forurensningsmyndigheten dersom de er omfattet av rapporteringsplikten i gjødselvareforskriften eller har egne tillatelser etter forurensningsloven. Rapporteringen foregår elektronisk via nettportalen Altinn.

Frist for rapportering er 1. mars 2018.
Skjemaet vil være tilgjengelig fra 1. februar 2018.

Rapporteringsplikten gjelder anlegg som har tillatelse etter forurensningsloven til å stabilisere og hygienisere slam fra avløpsanlegg og annet biologisk nedbrytbart avfall (gjelder ikke anlegg som kun avvanner avløpsslam).

Plikten til å rapportere følger av tillatelsen og § 12 i gjødselvareforskriften.

Alle rapporterte data inngår i statistikk som publiseres av Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Oversikt over registrerte anlegg med organisasjonsnummer

Anlegget må være registrert i vår database før rapportering. Oversikten over alle rapporteringspliktige anlegg, som du finner i høyre meny, viser hvilke organisasjonsnumre som kan benyttes.

Der det er oppgitt to nummere kan begge benyttes for rapportering. Nummeret til venstre er en underenhet av hovedenheten til høyre. Du kan søke opp organisasjonsnumrene du skal rapportere for på https://www.brreg.no/ En del organisasjoner har flere numre, og det er derfor en fordel å bruke det bedriftsspesifikke nummeret (BEDR).

Send en mail til kontaktperson i Miljødirektoratet dersom du ønsker å endre organisasjonsnummeret anlegget er registrert på eller vil registrere nye anlegg.

Viktig informasjon om skjemaet

Rapporteringen vil fra i år omfatte behandling av alt biologisk nedbrytbart materiale. Skjemaet består av fire deler som berører bioavfall og slam:

  • Del 1 Innledning
  • Del 2 Rapporteringen på tallfestede krav i tillatelse
  • Del 3 Særskilt rapportering for avløpsslam
  • Del 4 Rapporteringen for bioavfall og slam

Informasjonen i punkt 4 skal brukes for å få oversikt over de totale mengdene organisk avfall, samt type, som mottas til biologisk behandling. Vi ønsker også å få oversikt over hvilke produkter som kommer ut av behandlingen, om produktene blir solgt/levert eller om de ender på lager. Det er et eget tillegg for biogassanlegg. Anlegg som behandler avløpsslam må fylle ut punkt 4 i tillegg til punkt 3.

Særskilt om avløpsslam

Under punkt 3 skal alle slammengder oppgis i tonn tørrstoff.

Disponert: Det bare slam som er ferdigbehandlet og sendt ut fra anlegget som skal rapporteres som disponert. Ferdigbehandlet som ligger på eget lager regnes ikke som disponert, heller ikke slam som er sendt til andre slambehandlere. Slam brukt i biogassproduksjon regnes som disponert.

Biogassanlegg: Anlegg med råtnetank (biogassanlegg) skal rapportere slammengde disponert som varme, strøm eller drivstoff og slammengde disponert som faklet biogass. Der det ikke finnes nøyaktige tall for dette, vil det være tilstrekkelig å anslå størrelsene.

Hvordan ser skjemaet ut?

Rapporteringsskjemaets utforming kan variere avhengig av anleggets aktivitet og krav i tillatelsen. I eksempel på skjema Mdir-011 ser du hvordan det kan se ut. Ved å trykke på boksen med spørsmålstegn i skjemaet kommer det opp en hjelpetekst.

Det kan forekomme mindre endringer både i skjemaet og i hjelpeteksten i rapporteringsperioden.

Årsrapporter som vedlegg

Last gjerne opp egne årsrapporter som vedlegg til skjemaet.

Viktig informasjon om innlogging via Altinn

Bruk lenke til Altinn (anbefales) eller gjør følgende:

  • Gå inn på www.altinn.no
  • Logg inn ved å velge MinID, BankID, buypass eller Commfides
  • Klikk på "Alle skjema" øverst i hovedmenyen
  • Klikk på "Helse, miljø og sikkerhet" og deretter "Miljørapportering"Velg "Årlig rapportering for avløpsslam, biogass og EE-avfall (Mdir-011)"
  • Velg hvilken virksomhet du skal rapportere for. Både foretaksnummer, organisasjonsleddnummer og bedriftsnummer fungerer.

Innloggingen er nærmere beskrevet i Kom i gang-veilederen. Veilederen gir en kort beskrivelse av hvordan skjemaet fungerer og viser også løsningen på fire feil som det er vanlig å gjøre i innloggingen.

Hjelp til innlogging

Brukerservice i Altinn kan kontaktes på telefon 75 00 60 00 (mandag-fredag, klokken 08.00 -16.00).

Spørsmål

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med ansvarlig saksbehandler hos fylkesmannen. Du finner kontaktinformasjon til saksbehandler nederst på siden når du har logget deg inn for ditt anlegg.

Har du andre spørsmål til skjemaet, ta kontakt med Miljødirektoratet på telefon 03400.

Kontakt

Bioavfall:
Marianne Reime
Miljøgiftavdelingen

Slam:
Seksjon for lokal forurensning

Kategori

Relaterte lenker