Artsdatabankens varslingstjeneste

Varslingstjenesten er en tjeneste der brukerne abonnerer på varsler om funn av fremmede arter på et tidlig stadium. Du velger hvilke arter du vil bli varslet om når nye observasjoner blir rapportert i Artsobservasjoner eller når nye datasett blir lastet opp til Artskart. Du kan også velge arter med rødliste- eller svartelistestatus.

Hensikten er at forvaltningsmyndighetene og private aktører kan få beskjed og iverksette tiltak før det er for sent. Det er Artsdatabanken som utvikler tjenesten på oppdrag fra Miljødirektoratet og nasjonalt program for kartlegging og overvåkning av biologisk mangfold.

Mulighetene for å utrydde fremmede skadelige arter er best mens forekomstene fortsatt er små og enkle å lokalisere. Kostnadene blir også mindre når tiltakene kan avgrenses til mindre geografiske områder. Det er derfor et mål å oppdage nye fremmede arter i naturen så tidlig som mulig og handle raskt.

Varsling av nye artsfunn

Varslingstjenesten kan bestilles ved at du registrerer deg som abonnent av ordningen. Du vil da få varsel om nye artsfunn i ditt område på e-post. Du selv velger hvilke arter du ønsker varsel om. Varslet kan begrenses til geografiske områder som fylke eller kommune. Du kan også velge hvor ofte du ønsker å bli varslet.

Rapportering til Artsobservasjoner

For at varslingstjenesten skal fungere, er vi også avhengig at publikums observasjoner av fremmede arter rapporteres inn i Artsdatabankens tjeneste Artsobservasjoner. Miljødirektoratet oppfordrer alle til å se etter nye arter og rapportere inn til Artsobservasjoner.

Når du rapporterer inn nye arter av planter, insekt eller dyr, vil for eksempel fylkesmannen få varsel om at en ny fremmed art er har spredd seg til fylket. Fylkesmannen har da mulighet til å sette i verk tiltak mot arten på et tidlig stadium.

Dine registreringer i Artsobservasjoner er derfor viktige.

Tema

Kategori

Relaterte lenker