Beregningsverktøy for risikovurdering av forurenset grunn

Risikovurdering av human helse skal gjøres ved å bruke metoden beskrevet i SFTs veiledning 99:01. Ved beregning av stedspesifikke akseptkriterier skal valgte eksponeringsveier og eksponeringstider, og valgte verdier for jordspesifikke data, dokumenteres. Der grunnvann er drikkevann skal grunnvannet tilsvare kravene i drikkevannsforskriften.

Tips: Lagre excelmakroen direkte på pc-en. Dersom du har problemer med nedlastning ta kontakt på grunnforurensning@miljodir.no.

Tema

Kategori