Isbjørn. Foto: Georg Bangjord

Om Sør-Spitsbergen nasjonalpark

Sør-Spitsbergen nasjonalpark har et storslagent landskap, med karakteristiske spisse fjellformasjoner. Den dominerende fjorden Hornsund er et viktig leveområde for isbjørn, og det viktigste trekket for isbjørn mellom Storfjorden og Vest-Spitsbergen går her. Området inneholder mange viktige kulturminner, blant annet utgravninger av et 1600-talls hvalfangstanlegg. Det er relativt lite ferdsel i nasjonalparken, men det finnes en polsk forskningsstasjon ved utløpet av Hornsund.

Dyreliv

Hornsund er et svært viktig leveområde for isbjørn. Her foregår det viktigste trekket av isbjørn mellom Storfjorden og Vest-Spitsbergen.

I nasjonalparken er det flere større og mindre fuglefjell og hekke- og overvintringsområder for ender, særlig ærfugl.
 
Østkysten, med sin eksponering mot sentrale deler av Barentshavet, har noen av de største sjøfuglkoloniene på Svalbard. Sjøfuglreservatene Sørkapp, Dunøyane, Isøyane og Olsholmen ligger innenfor parken som også omfatter flere gode røyevassdrag.

Landskap

Området har et storslagent landskap med karakteristiske spisse fjellformasjoner, kystsletter og isbreer. Innlandsområdene preges av store bresystemer.

Langs vestkysten utgjøres bergrunnen av kaledonsk, omdannet grunnfjell, og her finnes de høyeste og mest alpine fjellformasjonene i nasjonalparken.

Hornsund er den dominerende fjorden. Lengre øst finnes foldede og flattliggende postkaledonske sedimentære bergarter, og her er fjellene lavere og mindre dramatiske.

Historie

Området har vært viktig for menneskenes utnyttelse av Svalbard, og inneholder mange viktige kulturminner og kulturmiljøer.

I Gåshamna har det vært utgravninger i et 1600-talls hvalfangstanlegg, og i Recherchefjorden har det vært utgravninger i samarbeid med russiske arkeologer.

Det finnes også kulturminner fra  overvintringsfangst, gruvedrift, turisme, forskning og den andre verdenskrig.

Formål

Formålet med fredningen er å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt naturområde på land og i sjøen.

Et område med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskapselementer, kulturminner og kulturmiljøer som referanseområde for forskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv, herunder sikre:

  • Et område med storslagent landskap med karakteristiske spisse (alpine) fjellformasjoner, kystsletter og isbreer.
  • Flere større og mindre hekkelokaliteter for sjøfugl (fuglefjell) og hekke- og overvintringsområder for ender (særlig ærfugl) og viktige leveområder for isbjørn.
  • Viktige kulturminner og kulturmiljøer fra hvalfangsttida, overvintringsfangst, gruvedrift, turisme, forskning og annen verdenskrig.

Relaterte lenker