Snøspurv. Foto: Per Harald Olsen

Om Nordenskiöld Land nasjonalpark

Reindalen på Nordenskiöld Land er det største isfrie dalføret på Sentral-Spitsbergen. Dalen har et relativt konsentrert elveløp, som gjør store deler av dalbunnen forholdsvis geologisk stabil.

Dyr, planter og fugler

Landskapet gir grunn­lag for store arealer med frodig vegetasjon. Nordenskiöldkysten og Ingeborgfjellet står på lista over viktige fugleområder i Europa

Dalen er unik i kraft av sin størrelse, frodighet og store vegetasjonsdekte arealer. Ingen andre steder på Sval­bard har sammen­hengende frodig vegetasjon over så store arealer som i dette området.

Reindalen har surere bergarter og dermed andre vegetasjons-utforminger enn de øvrige relativt varme områdene på sentrale deler av Spitsbergen. Nederst i Reindalen ligger et stort våtmarks- og deltaområde, Stormyra, med et areal på nær 100 km2.

Området er spesielt rikt på torvmoser. På Nordenskiöld­kysten finnes mer kalkkrevende vegetasjon; også frodig fuglefjellsvegetasjon.

Viktig fugleområde

Nordenskiöldkysten og nedre Reindalen er viktige områder for vadefugl, ender og gjess. Ingeborgfjellet er et stort fuglefjell. Nordenskiöldkysten og Ingeborgfjellet står på lista over viktige fugleområder i Europa (BirdLife Inter­national). Store deler av området er viktig beite- og kalvingsområde for Svalbardrein.

Landskap

Reindalen på Nordenskiöld Land er det største isfrie dalføret på Sentral-Spitsbergen. Dalen har et relativt konsentrert elveløp, som gjør store deler av dalbunnen forholdsvis geologisk stabil.

Reindalen har geomorfologi, morener, steinbreer, pingoer og forskjellige rasfenomener av stor vitenskapelig interesse. Øverst i dalen ligger bl.a. flere velutviklede pingoer; noen av de største på Svalbard.

Området har store marine avsetninger og Reindals­elva danner et av de største marine deltaene på øygruppa.

Historie

Det er registrert kulturminner tilbake til slutten av 1600-tallet. Mange av kultur­minnene i området er knyttet til russisk overvintringsfangst.

Det finnes også flere industrielle kulturminner knyttet til tidlig mineralutvinning.

Formålet

Formålet med fredningen er å bevare et storslått, sammenhengende og i det vesentligste urørt arktisk dal- og kystlandskap.

Med intakte naturtyper, økosystemer, arter, naturlige økologiske prosesser, landskapselementer, kulturminner som referanseområde for naturforskning og for opplevelse av Svalbards natur- og kulturarv, herunder spesielt sikre:

  • Store arealer med sammenhengende og frodig vegetasjon og interessant moseflora.
  • Store våtmarksområder og grunne sjøarealer; biotoper som er viktige hekke-, nærings- og myteområder for fugl.
  • Områder med rikt fugleliv (vadefugl, gjess, dykkender og sjøfugl).
  • Velutviklete kvartærgeologiske formasjoner (pingoer og elveavsetninger, herunder et av de største elvedeltaene på Svalbard).
  • Reindalen; det største av de isfrie dalførene på Spitsbergen
  • Verdifulle kulturminner.

Relaterte lenker