Fangstgrav Villrein. Foto: John Olsen

Villreinen som verdiskaper

Prosjektet ”Villreinen som verdiskaper” tar utgangspunkt i villreinens unike posisjon i norsk natur og kulturhistorie. Villreinen er en norsk ansvarsart, og den er stadig mer truet på grunn av utbygging og menneskelig aktivitet. Den er også unik gjennom den tette koblingen mot mennesket og menneskets avhengighet av reinen.

Et overordnet mål med prosjektet er å bidra til et tettere samarbeid mellom aktørene som driver tilrettelegging, formidling og næringsutvikling knyttet til villrein.

Arbeidsområder

  • Bistå Norsk Villreinsenter Nord i etablering av lett tilgjengelig turmål med opplevelser og formidling av naturkunnskap.
  • Etablere internasjonalt samarbeid for kunnskapsutveksling og god formidling av villreinsfangstens historie og betydning
    i samråd med lokale næringsaktører.
  • Utvikle god formidling av villreinsfangstens historie og betydning i fysisk tilknytning til lokaliteter for fangstanlegg.

Omfatter fire nasjonalparker

Naturområdet omfatter de fire nasjonalparkene Dovrefjell-Sunndalsfjella, Dovre, Rondane og Reinheimen. Området skifter fra bratte, alpine fjell i vest, via mer åpne høyfjellsplatå og dalfører i sentralområdene, til et mer avrundet fjellandskap lengst øst.

Områdene var opprinnelig ett samlet territorium hvor villreinen levde hele året, med vinterbeiter i øst og sommerbeiter i vest. Jernbane, vei og kraftutbygging har i dag delt området opp i flere mindre leveområder for villrein. 

Formidling i fjellet

Prosjektet skal dokumentere og videreformidle den immaterielle kulturarven, som historier, sagn, kunnskap om trekkveier og arealbruk, med villrein i sentrum. Det skal legges til rette for tre lokaliteter som gir et helhetlig bilde av villreinens leveområder og forholdet mellom villrein og mennesker. 

Lokalitetene skal være geografisk spredd over hele området, og nærhet til etablerte reiselivsbedrifter skal vektlegges. Prosjektet skal utnytte/benytte moderne teknologi til formidling i fjellet, og utvikle et undervisningstilbud knytta til prosjektets tema. Erfaringene skal formidles i relevante fora. 

Natur som merkevare

Prosjektet vil skape verdier på mange områder. Bruk av moderne teknologi kan redusere behovet for fysiske inngrep i naturen, og gjøre det mulig å kanalisere publikum til ulike områder til ulike tider av året (miljømessig verdiskaping).

Innsamling og dokumentasjon, knyttet til jakt og fangsthistorier, vil underbygge lokal interesse og engasjement. Naturmiljø, villrein og jakt/fangst tradisjoner skal være en merkevare som folk i området er stolte av og fremhever som noe positivt.Reiselivet i nærheten av de tilrettelagte lokalitetene skal styrkes gjennom økt besøk til regionen (økonomisk verdiskaping).

Samarbeidspartnere

Prosjektet ”Villreinen som verdiskaper” er forankret i 13 kommuner, fire fylkeskommuner, fire fylkesmenn og Norsk Villreinsenter Nord, Hjerkinn.