Mudring kan tilføre nye stoffer som har negative effekter i sjø og vassdrag. Foto: Miljødirektoratet

Mudring og dumping

Mudring betyr å fjerne sand, slam eller sedimenter fra havbunnen. Det gjøres blant annet i forbindelse med farledsutdypninger og utdyping utenfor brygger. De mudrede massene må deponeres på et egnet sted for ikke å skade miljøet. Dumping av masser som ikke er forurenset vil også kunne ha negative konsekvenser for miljøet som tilslamming eller tetting av gjeller på fisk. Mudring og dumping er i utgangspunktet forbudt. Alle som vil mudre eller dumpe, trenger derfor tillatelse fra fylkesmannen.