Langtransportert luftforurensning skyldes utslipp i andre land. Foto: John Petter Reinertsen

Langtransportert luftforurensning

Langtransportert luftforurensning er forurensning som skyldes utslipp fra andre land som er transportert via atmosfæren, det vil si gjennom luft. Eksempler på langtransporterte luftforurensninger er bakkenært ozon, forsurende gasser som svoveldioksid og NOx, partikler (svevestøv) og miljøgifter som tungmetaller og persistente organiske forurensninger, såkalte POPer. Målet for langtransportert luftforurensning er at utslippene av svoveldioksid, nitrogenoksider, flyktige organiske forbindelser og ammoniakk skal reduseres i Norge og Europa. Påvirkningen av naturen skal holdes innenfor naturens tålegrense, og helse og miljø skal ikke skades.