Nye stoffer på kandidatlista, planlagte restriksjonsforslag, høring av unntak i PFOA-restriksjonen og av endret oppføring for fire ftalater på vedlegg XIV, 10 år med registrering

Kandidatlista i REACH er oppdatert med ti stoffer, inkludert siloksanene D4, D5 og D6. Restriksjonsforslag er under planlegging for tre blykromater og tre organofosfat flammehemmere. ECHA ønsker innspill på vurdering av nytt unntak i PFOA-restriksjonen for produksjon av farmasøytiske produkter og om mulige konsekvenser av at oppføring av fire ftalater på vedlegg XIV oppdateres til å inkludere hormonforstyrrende effekter. Over 13500 europeiske virksomheter har registrert 21500 stoffer i nesten 90 000 registreringer i 10-årsperioden med REACH-registrering.

Ti nye stoffer på kandidatlista

SVHC-stoffer

omfatter stoffer som er:
- Svært helseskadelige: kreftfremkallende, kjønnscellemutagene, reproduksjonstoksiske (CMR stoffer, kategori 1A og 1B) og/eller
- Svært miljøskadelige: persistente, bioakkumulerende og giftige (PBT) eller veldig persistente og veldig bioakkumulerende (vPvB) og/eller
- Helse- og eller miljøskadelig på annet grunnlag enn gruppene over, men som gir tilsvarende grunn til bekymring (eks hormonforstyrrende stoffer)

Kandidatlista oppdateres med nye stoffer to ganger i året og inneholder nå 191 stoffer som har særlig alvorlige egenskaper for helse og miljø (SVHC-stoffer). Disse stoffene ble oppført på kandidatlista den 27. juni (engelske navn):

 • Octamethylcyclotetrasiloxane (D4)
 • Decamethylcyclopentasiloxane (D5)
 • Dodecamethylcyclohexasiloxane (D6)
 • Lead
 • Disodium octaborate
 • Benzo[ghi]perylene
 • Terphenyl hydrogenated
 • Ethylenediamine (EDA)
 • Benzene-1,2,4-tricarboxylic acid 1,2 anhydride (trimellitic anhydride) (TMA)
 • Dicyclohexyl phthalate (DCHP)

Bedrifter som bruker noen av stoffene på kandidatlista er forpliktet til å informere forbrukere, arbeidstakere og myndigheter.  Les mer om kandidatlista. Se hele kandidatlista.

Nytt om forbud og begrensninger

ECHAs Registry of Intentions (RoI) er nylig oppdatert med informasjon om planlagte forslag om å begrense seks nye stoffer:

Forbud og begrensninger under REACH

innebærer forbud og andre reguleringer knyttet til stoff, stoffblandinger eller faste produkter, og gjelder for alle aktører i EU/EØS-området. Begrensningene er listet i REACH vedlegg XVII. Les mer om begrensninger i REACH og om stoffene på REACH vedlegg XVII

 • Blykromater i importerte produkter til EU/EØS – dette gjelder stoffene blykromat, blysulfokromat gul (C.I. Pigment Yellow 34) og blykromat molybdat sulfat rød (C.I. Pigment Red 104). Restriksjonsforlaget er forventet innlevert 12. april 2019. Stoffene er alt underlagt krav om godkjenning i REACH. Les mer hos ECHA

 • Organofosfat flammehemmere – dette gjelder stoffene TCEP, TCPP og TDCP. Forslaget omfatter blant annet restriksjon i polyuretanskum i barnepleieprodukter og i stopping i polstrede møbler. Restriksjonsforlaget er forventet innlevert 12. april 2019. Les mer hos ECHA.

Høring - vurdering av forslag om nytt unntak i PFOA-restriksjonen
ECHAs risikovurderdingskomite RAC har vurdert et forslag om å inkludere unntak i restriksjonen av PFOA, dets salter og PFOA-relaterte stoffer i REACH vedlegg XVII post 68. Forslaget er å tillate import og bruk av perfluoroktyl bromid (PFOB) til produksjon av farmasøytiske produkter for behandling av lungesykdommer. PFOB inneholder en PFOA-relatert urenhet. ECHAs vurdering er åpen for innspill frem til 20. august 2018.

Krav om godkjenning under REACH

Stoffer på REACH vedlegg XIV er underlagt krav om godkjenning og skal søkes erstattet med stoffer som har lavere helse- og/eller miljørisiko. Stoffene er forbudt å bringe i omsetning for bruk eller bruke uten innvilget godkjenning av EU-kommisjonen. Godkjenning kan gis for en begrenset periode etter en omfattende søknadsprosess og vurdering i kjemikaliebyrået ECHAs ekspertkomiteer. Les mer om krav om godkjenning.

Høring – oppdatert oppføring av fire ftalater på REACH vedlegg XIV

EU-kommisjonen planlegger å oppdatere oppføringen av de fire ftalatene DEHP, DBP, BBP og DIBP på lista med stoffer underlagt krav om godkjenning (REACH vedlegg XIV), som følge av at disse er identifisert som hormonforstyrrende i mennesker. DEHP er i tillegg identifisert som hormonforstyrrende i miljø. De fire stoffene var fra før oppført på lista på bakgrunn av sine reproduksjonstoksiske egenskaper. Konsekvensen av dette kan være at bruksområder som tidligere var unntatt nå vil være underlagt krav om godkjenning, for eksempel bruk i matkontaktmaterialer og medisinsk utstyr. Tidsfristen for å sende kommentarer til ECHA er 6. august. 

10 år med registrering i REACH

Den 10-årige registreringsperioden for stoffer på markedet ble avsluttet med den siste registreringsfristen 31. mai 2018. Over 13500 europeiske virksomheter har sendt informasjon til ECHA i nesten 90 000 registreringer for litt over 21500 stoffer, som enten er fremstilt i eller importert til EU og EØS i årlige mengder på 1 tonn eller mer. Til den siste registreringsfristen, som omfattet mengder på 1-100 tonn pr år, mottok ECHA noe over 33 000 registreringer fra omlag 5400 virksomheter for i overkant av 11000 stoffer. Litt over halvparten av disse stoffene ble registrert for første gang med 2018-fristen.

Antall registrerte stoffer er langt lavere enn estimert av Kommisjonen for 15 år siden (30 000), og det er færre SMEer enn forventet som registrert til den siste fristen. De fem stoffene med flest registreringer i hele EU/EØS er Lavender, Lavandula hybrida ext., etanol, silisiumdioksid, propan-1,2-diol og titandioksid.

Norske registreringer
Totalt 98 norske virksomheter har til nå registrert sine stoffer til ECHA. Disse har levert inn omlag 450 (48) registreringer av litt over 300 (25) stoffer. Tallene i parantes er foreløpige 2018-tall. Hovedmengden av registreringene fra Norge er fra store virksomheter som både er produsenter og importører. Svært få er SMEer. De fem stoffene med flest registreringer fra Norge er ceriumdioksid, silisiumdioksid, pentaeritrityltetranitrat, koboltkarbonat og dibismuttrioksid. Les mer hos ECHA.
Les mer om registreringsplikten hos Miljødirektoratet.

Tjenester og verktøy

Tema