Hund under ettersøk

Jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund når de jakter på elg, hjort og rådyr. Ekvipasjer (hund og fører) som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer. 

Bruk av ettersøkshund

Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer

Offentlig ettersøk

Bruk av ettersøkshund

Jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund når de jakter på elg, hjort og rådyr. Fører og hund skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer i henhold til instruks for prøving og godkjenning av ettersøksekvipasjer.

Detaljert regelverk for bruk av ettersøkshund finner du i:

Krav om godkjent ettersøkshund

Jegere og jaktlag skal ha tilgang til godkjent ettersøkshund når de jakter på elg, hjort og rådyr. Dersom det ikke er med ettersøkshund under jakta, skal det gjennom skriftlig avtale være sikret tilgang til slik hund innenfor et rimelig tidsrom. Kommunen kan kreve at jegeren dokumenterer tilgang til godkjent ettersøkshund.

Godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer

Forskrift av 22. mars 2002 om utøvelse av jakt, felling og fangst kap. 7. og i instruks under denne forskriften regulerer hvem som kan arrangere godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer, innholdet i prøven og hvordan den skal gjennomføres. Forskriften og instruksen regulerer også utdanningsløpet for ettersøksdommere.

Fra og med 1. april 2016 må alle ekvipasjer gå både blodspor og ferskspor for å bli godkjent. Ettersøkshunder skal være ID-merket før de blir prøvd og godkjent. Føreren og hunden er godkjent når ekvipasjen er registrert i Ettersøkshundregisteret til Norsk Kennel Klub. Miljødirektoratet er ansvarlig for registeret, men det blir drevet og ajourført av Norsk Kennel Klub, som har lagt ut en elektronisk versjon av ettersøkshundregisteret på sine hjemmesider.

Det er utarbeidet skjema som benyttes under forskriftsfestede godkjenningsprøver for ettersøksekvipasjer og kandidatkort for utdanning av ettersøksdommere jf instruksens pkt. 5 om utdanningskrav for ettersøksdommere.

Overgangsbestemmelser

De hundene som er godkjent for eget og tilstøtende nabojaktlag kan brukes som ettersøkshund ut hundens levetid. Fra og med 1. april 2016 er det ikke mulig å godkjenne nye hunder for eget og tilstøtende nabojaktfelt. Kommunen kan ikke inngå avtale om offentlig ettersøk med denne type hunder.

Offentlig ettersøk

Godkjenning for offentlige ettersøk

Ekvipasjer (hund og fører) som påtar seg ettersøksoppdrag på vegne av det offentlige skal ha bestått godkjenningsprøve for ettersøksekvipasjer. Hundefører må i tillegg ha gjennomført og bestått kurset «Ettersøk videregående».

Kurset består av to deler, en teoretisk del som gjennomføres som e-læring og avsluttes med en elektronisk prøve. Den andre delen er et dagskurs som foregår ute, med fokus på praktisk skuddplassundersøkelse samt trafikk og sikkerhet.

Opptakskravet for del to av kurset «Ettersøk videregående» er at vedkommende har bestått del en, er registrert i Jegerregisteret, og har ført egen hund til godkjent ettersøkshund og er eller har vært registrert i Ettersøkshundregisteret.

Studieplan for kurset «Ettersøk videregående» finnes i instruksen. Instruksen gir også nærmere retningslinjer for gjennomføring av kurset.

Kommunen kan ikke inngå avtale om offentlig ettersøk med hunder som i henhold til overgangsbestemmelsene er godkjent ut hundens levetid for eget og tilstøtende nabojaktlag.

Overgangsbestemmelser

Ettersøksekvipasjer som pr. 1. april 2016 har gjeldende ettersøksavtale med det offentlige må innen 1. april 2018 fremlegge skriftlig dokumentasjon på at videregående kurs er gjennomført før ny avtale inngås. Den offentlige myndigheten skal kontrollere at den skriftlige dokumentasjonen som legges frem tilfredsstiller kompetansekravet.

Alle som har videregående kurs pr. 1. april 2016 får godkjent disse som «Ettersøk videregående» dersom gjennomført kurs kan dokumenteres overfor offentlig myndighet før ny avtale inngås. Det må fremskaffes dokumentasjon på gjennomført kurs som sendes Ettersøkshundregisteret for registrering på hundefører. Det er ikke nødvendig å dokumentere de opptakskravene som er gjeldende for dagens «Ettersøk videregående».

Relaterte lenker