Tilskudd til klimatilpasning

Kommuner og fylkeskommuner kan søke om midler til kunnskapsoppbygging og utredninger om konkrete klimatilpasningstiltak. Det er for 2019 satt av 6,4. mill. kroner i statsbudsjettet til ordningen. Søknadsfrist er 15. februar 2019. Tilskuddsordningen forvaltes av Miljødirektoratet.

Formål med tilskuddsordningen

Formålet med tilskuddsordningen er å styrke kommunenes arbeid med klimatilpasning. Midlene skal brukes til tiltak som gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene. Dette omfatter kunnskap og kompetanseheving om hvordan klimaendringene berører kommunens/fylkeskommunenes ansvarsområder, og/eller utredinger om hvilke tiltak kommunen må sette i verk for å møte klimaendringene. Midlene kan ikke brukes til gjennomføring av fysiske klimatilpasningstiltak f.eks. etablering av regnbed, grønne tak etc. 

Målgrupper for tilskuddsordningen

Målgruppen for tilskuddsordningen er kommuner og fylkeskommuner.

Krav til hvilke prosjekter som kan finansieres med tilskuddsordningen i 2019

Norge har et variert klima med store forskjeller mellom de ulike landsdelene, og næringsstruktur, bosettingsmønster og infrastruktur varierer. Dette er i stor grad bestemmende for hvordan ulike områder berøres av klimaendringene. Å tilpasse seg klimaendringene vil derfor innebære forskjellig tilnærming i ulike geografiske områder.

I den sammenheng er kunnskap om lokale konsekvenser av klimaendringer sentralt. Med bakgrunn i dette er det satt opp følgende krav for prosjekter som kan få tilskudd:

  • bidrar til å heve kunnskapen om hvordan klimaendringer påvirker kommunens og fylkeskommunens ansvarsområder eller gjør kommunene bedre rustet til å møte klimaendringene.
  • gir kunnskap om klimatilpasning som kan bidra i utarbeidelsen av kommunale eller regionale planer eller myndighetsutøvelse.
  • gir kunnskap og erfaringer som bidrar til å styrke den interne klimatilpasningskompetansen i kommunen eller fylkeskommunen.

Tildelingskriterier

Bare søknader som innfrir kravene ovenfor kan få tilskudd.

I vår vurdering av søknadene vil både tema prosjektene omfatter (f.eks. natur, helse, infrastruktur, næringsliv og samfunn), og at ulike deler av landet er representert bli tatt hensyn til. På denne måten vil tilskuddsordningen bidra til å innhente kunnskap om klimatilpasning i ulike geografiske områder i Norge og innenfor ulike samfunnsområder. Avhengig av hvilke problemstillinger som er omsøkt, vil aktuelle sektormyndigheter involveres der dette er relevant. I gjennomføring av tiltakene skal nasjonale føringer og retningslinjer legges til grunn i arbeidet der dette er aktuelt. Det gis ikke tilskudd til tiltak som kommunen er pålagt å gjøre (f.eks ROS-analyser etter plan- og bygningsloven eller helhetlig ROS etter sivilbeskyttelsesloven).

Det er store forskjeller mellom kommuner hvor langt de har kommet i arbeidet med klimatilpasning. For å bidra til at kunnskap og erfaringer kommer flere kommuner til gode vil følgende punkter vektlegges:

  • Prosjekter som inngår i et samarbeid mellom kommuner eller mellom kommune(r)/fylkeskommune.
  • Prosjektenes overføringsverdi mellom kommuner, og til regionalt og nasjonalt nivå.

Dersom prosjektet er et samarbeid mellom kommuner eller fylkeskommune/kommune(r) skal ansvarlig søker (fylkeskommune eller kommune) søke tilskuddsordningen på vegne av de andre aktørene i samarbeidet.

Det er ikke satt minimums- eller maksimumsgrense for mulig støttebeløp.

Det kan innvilges støtte for et lavere beløp enn hva det er søkt om. I så fall vil søkeren få en frist til å ta stilling til om prosjektet skal gjennomføres med lavere støttebeløp, eller om tilbudet om lavere støtte skal avslås.

Hva tilskuddet kan brukes til

Konsulentbistand, frikjøp av interne ressurser, reisekostnader, konferanser/møter, kurs og veiledning, og piloter som bidrar til innhenting av kunnskapsgrunnlag. Tilskuddet gjelder for 2019.

Tilskuddsordningen kan bidra til prosjekter/nettverk som er en del av et spleiselag mellom ulike aktører (herunder næringslivet).

Krav til søknaden

Søknadsskjema fylles ut elektronisk i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter. Som vedlegg til søknaden kreves en prosjektbeskrivelse på maks tre A4-sider, samt budsjett med finansieringsplan. Vedleggene lastes opp via det elektroniske søknadsskjemaet. Prosjektbeskrivelsen bør inneholde en tidsplan for arbeidet. Det bør videre gis en kort beskrivelse av organisering og ansvarsfordeling i prosjektet, herunder hvem som er ansvarlig for prosjektet. Budsjettet skal gi en oversikt over de viktigste utgiftspostene i prosjektet, mens finansieringsplanen gir en oversikt over tilgjengelige og planlagte ressurser.

Hvor skal søknaden sendes

Søknad om tilskudd skal sendes via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter.

Søknadsfrist og saksbehandling

Søknadsfrist for 2019 er 15. februar. En søker som mottar tilskudd skal levere rapport og regnskap i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter innen 1. mai. 2020. Nærmere detaljer om vilkår for tildeling av tilskudd og krav til rapportering vil spesifiseres i tilsagnsbrev ved innvilget søknad. Miljødirektoratet kan kreve tilbakebetalt ubenyttede midler eller tilskudd som ikke er brukt i samsvar med vilkårene i tildelingsvedtaket.

Kontakt

seniorrådgiver Einar Flaa
telefon: 90123911

seniorrådgiver Roar Skuterud
telefon: 98651306

Tema