Stengsler i strandsonen. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Strandsonen

Miljødirektoratet arbeider for å sikre folks tilgang til strandsonen fra land og fra sjø, ivareta viktige leve- og oppvekstområder for planter og dyr og ta hensyn til landskapet. Vi har en rådgivende rolle i strandsonesaker overfor regionale og kommunale forvaltningsmyndigheter. Vi administrerer videre en ordning med bistand i juridiske saker, som kommunene kan benytte når de trenger kompetanse på friluftsloven og plan- og bygningsloven, blant annet for å følge opp ulovlige tiltak i strandsonen.

Tjenester og verktøy

Aktuelle tjenester/verktøy