Gytebestandsmål og forvaltningsmål

Fisket etter laks skal tilpasses hver enkelt bestand. Gytebestandsmålet forteller oss når det er nok gytelaks i elva, og når vi kan fiske av et høstbart overskudd. Forvaltningsmålet for en bestand er at det er minst 75 % sannsynlighet for at gytebestandsmålet er oppnådd over en fireårsperiode.

Gytebestandsmålet er den mengden hunnlaks, målt i vekt, som må gyte for at maksimalt antall smolt kan forlate elva hvert år. For perioden 2010-2013 ble forvaltningsmålet nådd for 61 % (105 av 187 vurderte) av bestandene.

Anbefaler at gytebestandsmålet skal nås

Laksebestandene skal forvaltes slik at gytebestandsmålene blir nådd. Det er det klare rådet fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES).

Den nordatlantiske laksevernorganisasjonen (NASCO) har lagt inn dette forvaltningsprinsippet i sine ”føre-var”-anbefalinger til Norge og de andre medlemslandene. Forvaltning etter gytebestandsmål ble vedtatt i Stortinget i desember 2006 (St.prp. 32).

Gytebestandsmål er beregnet for de fleste laksevassdragene

Gytebestandsmål er et moderne og viktig verktøy for en bærekraftig forvaltning av villaksbestandene. Det er nå beregnet gytebestandsmål for hele 439 av våre ca. 450 laksevassdrag, og dette har bidratt til å redusere faren for at vi fisker for mye av alle disse bestandene.

Gytebestandsmålene er basert på best tilgjengelig kunnskap om laksen, og om vassdragenes produksjonsareal og produktivitet. Etter hvert som vi høster erfaringer med første generasjon gytebestandsmål, og ny kunnskap kommer til, vil vurderingene i neste generasjon bli enda sikrere.

Naturmangfoldloven og gytebestandsmålene

Naturmangfoldsloven definerer forvaltningsmål for arter. Målet er at artene og deres genetiske mangfold skal ivaretas på lang sikt, og at artene skal forekomme i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelsesområder.

For laks er gytebestandsmålet et redskap for å vurdere om dette forvaltningsmålet nås.

Kontakt

Helge Axel Dyrendal

Tlf: 415 93 399

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker