Slåttemark. Foto: Sigve Reiso, naturarkivet.no

Ekspertutvalg utreder verdier av norske økosystemtjenester

Norge følger opp TEEB-studien, og det er opprettet et offentlig utvalg som skal utrede verdien av naturen og dens tjenester.

Alle lands myndigheter har blitt oppfordret til å videreføre TEEB-studien på nasjonalt nivå. Nå skal Norge i gang med en oppfølging av studien. Høsten 2011 ble det satt ned et ekspertutvalg som skal utrede verdien av økosystemtjenester i Norge.  Arbeidet skal munne ut i en NOU høsten 2013.

Vi er avhengig av velfungerende økosystemtjenester

Norge er som andre land avhengig av robuste økosystemer og velfungerende økosystemtjenester, blant annet for en stabil primærproduksjon, god vannforvaltning og redusert sårbarhet for endringer i klimaet.

Det er behov for en bedre oversikt over økosystemtjenester og hvilken betydning disse kan ha for økonomisk utvikling og for vår langsiktige velferd. Vi har også behov for å vite hva slags konsekvenser tap og forringelse av økosystem kan gi.

Utvalget skal beregne verdien av naturmangfoldet i Norge slik at vi blir bedre i stand til å se verdien av en velfungerende natur og de tjenestene naturen gir oss.

Utvalget skal vurdere hvilke elementer og anbefalinger fra TEEB-studien som er særlig relevant for Norge.

Utvalget skal blant annet:

  • beskrive status og utviklingstendenser for norsk naturmangfold og økosystemtjenester, og peke på økosystemer som er under press eller i nedgang og hovedårsakene til dette
  • beskrive hvilke økosystemtjenester som kan forringes, og beregne hvilke tap av nytte dette innebærer på kort og lang sikt
  • anslå om skade kan rettes opp, og hvilke kostnader som er forbundet med det. Det skal legges særlig vekt på økosystemtjenester som er viktige for å møte effekter av klimaendringer for forventede arealbruksendringer
  • utrede ulike former for måling og synliggjøring av økosystemtjenester og vurdere fordeler og ulemper ved monetær verdsetting
  • peke på behov for bedre statistikk og indikatorer knyttet til økosystemtjenester og hvordan relevant kunnskap best kan formidles til dem som tar beslutninger, både nasjonalt, lokalt og i bedrifter
  • vurdere metoder og verktøy knyttet til verdsetting av natur, og komme med anbefalinger knyttet til bruk av slike metoder
  • vurdere hvordan man bedre kan reflektere betydningen av naturmangfold og økosystemtjenester for utvikling av menneskelig velferd
  • identifisere eventuelle barrierer og hindringer for ivaretakelse av viktige økosystemverdier i dagens forvaltningssystem og komme med anbefalinger for hvordan hensynte til økosystemtjenester bedre ivaretatt
  • vurdere om insentiver for beslutningstakere står overfor gir tilstrekkelige motiver til å ta hensyn til samfunnsøkonomiske kostnader ved økosystemtjenester, og eventuelt foreslå tiltak for å bøte på dette

Det er etablert en egen temaside om ekspertutvalget og dets arbeid på Miljøverndepartementets hjemmesider.  Du kan lese mer om utvalgets arbeidsoppgaver i linken til høyre.