Nordisk workshop om økosystemtjenester i skog

40 forskere og forvaltere fra de nordiske landene møttes i Oslo september 2012 for å diskutere og gjøre opp status for kunnskap om de verdiene i skogen som vanskelig lar seg måle i kroner og øre. 

Workshopen var et ledd i det norske formannskapet for miljø under Nordisk Ministerråd for 2012. Natur- og samfunnsforskere fra fire nordiske land møttes for å gå gjennom kunnskapsstatus om skogens ulike verdier og tjenester, og å drøfte sammenhengene mellom disse.

Naturmangfold, rekreasjon og karbonbinding og -lagring ble særlig belyst. Ulike metoder for verdsetting ble også drøftet. Workshopen var en del av den nordiske oppfølgingen av den internasjonale TEEB-studien (The Economics of Ecosystems and Biodiversity).