Miljødirektoratets rolle i rovviltforvaltningen

Miljødirektoratet er underlagt Miljøverndepartementet, og er den sentrale faginstansen innenfor rovviltforvaltning.

Miljødirektoratet har ansvar for rovviltforvaltningen på nasjonalt nivå. Dette innebærer blant annet saksbehandling av saker etter naturmangfoldloven og viltloven, innhenting av kunnskap om rovvilt gjennom finansiering av forskningsprosjekter og overvåking.

En viktig oppgave er også formidling av kunnskap og informasjon om rovdyrene våre.

Miljødirektoratet har ansvar for forvaltning av rovviltartene på regionalt nivå dersom bestandsmålene for den enkelte art ikke er oppnådd i rovviltregionen. Ellers ligger denne myndigheten til de regionale rovviltnemndene.

Miljødirektoratet er også klageinstans på vedtak om rovvilt som er vedtatt av fylkesmennene, og er rådgivende organ for Miljøverndepartementet.

Statens naturoppsyn – Miljødirektoratets feltpersonell for overvåking av rovvilt og skadedokumentasjon

Statens naturoppsyn(SNO) arbeider blant annet med å bistå dyreeiere med dokumentasjon av rovviltskader på husdyr og tamrein, forebygging av miljøkriminalitet rettet mot store rovdyr, overvåke bestandene og gjennomføre tiltak etter vedtak gitt av sentral viltmyndighet. SNO har lokale rovviltkontakter over hele landet som kan kontaktes ved observasjoner av rovdyr.

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker