Dragehode (Dracocephalum ruyschiana) er en prioritert art. Dragehode er en kravstor og kalkkrevende karplante som vokser i artsike strandberg og slåtteenger. Foto: Kim Abel, naturarkivet.no

Om prioriterte arter

Prioriterte arter er et av sentrale virkemidlene i naturmangfoldloven. Det er Regjeringen (Kongen i Statsråd) som vedtar forskrifter om prioriterte arter.

Forskrifter for de åtte første prioriterte artene ble vedtatt 20. mai 2011, og omfatter fugleartene dverggås og svarthalespove, insektartene elvesandjeger, eremitt og klippeblåvinge og planteartene dragehode, honningblom og rød skogfrue.

I 2015 er det vedtatt forskrifter for fjellrev, dvergålegras, skredmjelt, svartkurle og trøndertorvmose. Til sammen er det i dag 13 arter som har fått status som prioriterte arter. For svarthalespove omfatter forskriften bare den nordlige underarten.

For flere av de prioriterte artene er det utarbeidet handlingsplaner. Det er også etablert en egen tilskuddsordning for truede arter og naturtyper (herunder prioriterte arter), som legger til rette for at det kan iverksettes aktiv skjøtsel og andre tiltak av prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder. Grunneiere, rettighetshavere, kommuner og organisasjoner kan søke om midler fra tilskuddsordningen.

Når en art er vedtatt som prioritert art, er alle uttak, skade eller ødeleggelse av artene forbudt. For flere av de prioriterte artene er det også gitt regler om ivaretakelse av artens økologiske funksjonsområder gjennom bærekraftig bruk. Dette er områder som arten er særlig avhengig av, slik som for eksempel hekkeområder og rasteområder for fugl. I slike områder er enkelte særlig skadelige og ødeleggende tiltak og handlinger eksplisitt forbudt.

Kartfesting av prioriterte arter

Prioriterte arter, både med og uten økologisk funksjonsområder, vil du finne i , med unntak av data for dverggås som er ivaretatt på annen måte.

Kartfesting av slike forekomster er av stor betydning for at grunneiere og andre tiltakshavere skal få kunnskap om at forekomstene eksisterer og hvor de befinner seg. De aller fleste forekomster av prioriterte arter vises i Naturbase, men det kan finnes noen som enda ikke er lagt inn. Naturbase vil også kunne vise forekomster som er utgått.

Det er derfor viktig å være klar over at reglene for prioriterte arter med eller uten økologisk funksjonsområde gjelder uavhengig av om forekomsten er registrert i en database eller ikke. Reglene og pliktene følger arten. Fylkesmannen skal informere grunneiere og andre tiltakshavere om forekomster av arter, og vil kunne bistå dersom det er usikkerhet om hvorvidt en registrert forekomst av en prioritert art er reell eller ikke

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker