Organisering av arbeidet med naturindeksen

Klima- og miljødepartementet har gitt Miljødirektoratet ansvaret for å etablere naturindeks for Norge og presentere denne hvert 5. år. Miljødirektoratet har organisert arbeidet som et samarbeid mellom de forskningsinstituttene som er mest sentrale innen kartlegging og overvåking av biologisk mangfold i Norge. 

Miljødirektoratet har gitt Norsk institutt for naturforskning (NINA) hovedansvaret for å koordinere den faglige utviklingen av naturindeksen. Dette inkluderer utvikling av rammeverket, samt å etablere, oppdatere og vedlikeholde sentral database, og drifte innsynsløsning for naturindeksen.

Rådgivende faggruppe

En rådgivende faggruppe etablert av Miljødirektoratet deltar i arbeidet med utvikling av rammeverk og referanseverdier, valg av indikatorer, leveranser av data og ekspertvurderinger og tolking av resultater. Gruppa inkluderer forskere med lang erfaring innen kartlegging og overvåking av biologisk mangfold i Norge. I tillegg til NINA deltar Havforskningsinstituttet (HI), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), Statistisk sentralbyrå (SSB) og Artsdatabanken i faggruppa.

Rådgivende faggruppe består av følgende:

 • Else Marie Løbersli (Miljødirektoratet, leder)
 • Signe Nybø (Norsk institutt for naturforskning (NINA))
 • Erik Framstad (NINA)
 • Olav Skarpaas (NINA)
 • Ann Kristin Schartau (NINA)
 • Bård Pedersen (NINA)
 • Hans Christian Pedersen (NINA)
 • Jarle Bjerke (NINA)
 • Hege Gundersen (Norsk institutt for vannforskning (NIVA))
 • Eivind Oug (NIVA)
 • Hanne Edvardsen (NIVA)
 • Ken Olaf Storaunet (Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO))
 • Grete Stokstad (NIBIO)
 • Aksel Granhus (NIBIO)
 • Knut Anders Hovstad (NIBIO)
 • Line Johansen (NIBIO)
 • Gro van der Meeren (Havforskningsinstituttet (HI))
 • Margaret Mary McBride (HI)
 • Anders Jelmert (HI)
 • Iulie Aslaksen (Statistisk sentralbyrå (SSB))
 • Per Arild Garnåsjordet (SSB)
 • Snorre Henriksen (Artsdatabanken)

Forfattergruppe

Rapport om Naturindeks 2015 skrives av en forfattergruppe bestående av sentrale forskere fra de involverte instituttene. Rapporten vil bli publisert i november 2015.

Statistikkgruppe

I tillegg til faggruppa er det opprettet en statistikkgruppe som diskuterer problemstillinger knyttet til det matematiske rammeverket. Her deltar SSB, Norges tekniske og naturvitenskaplige universitet (NTNU), Norges Arktiske Universitet (UiT), HI og NINA.

Oppfølging fra Miljødirektoratet

Det er også opprettet en intern gruppe i Miljødirektoratet som følger opp forskningsinstituttene gjennom utforming av prosjekt og formidling av resultater. De er også med å sikre en bred formidling av naturindeksen internt og eksternt, og bidrar på den måten til at den brukes på tvers av fagområder.