Framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og landskapsverdi

Miljødirektoratet (den gangen Direktoratet for naturforvaltning) og Riksantikvaren har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet utarbeidet veiledere for håndtering av landskapstemaet i kommuneplanlegging og i konsekvensutredning av vindkraftutbygging.

Som et første trinn i dette arbeidet utviklet direktoratene en felles framgangsmåte for landskapsanalyse. Denne presenteres her i en grunnlagsrapport som gjennomgår analysens hovedelementer: Beskrivelse, tolkning og verdisetting av landskap.

I de etterfølgende veilederne er også konsekvenser for landskap av den aktuelle plan- eller tiltakstypen innarbeidet.

Relaterte lenker