Import av levende dyr og planter regulert under annet regelverk

Forut for innførsel av levende dyr- og plantearter omfattet av CITES til Norge, bør du undersøke om det er annet regelverk som vil komme til anvendelse.

Ny forskrift for handel med trua arter ble vedtatt i statsråd 15. juni. Bestemmelsene trer i kraft 1. juli. Informasjon på disse sidene tar ikke hensyn til endringene fra 1. juli.

Les mer om den nye forskriften her.

Forskrift om fremmede organismer, som trådte i kraft 1. januar 2016, viderefører tidligere bestemmelser i viltloven og lakse- og innlandsfiskloven om innførsel av organismer, men omfatter i tillegg også planter og virvelløse dyr. Som hovedregel krever innførsel av fremmede organismer tillatelse etter forskriften, men det er gjort flere unntak fra dette, herunder blant annet for 19 reptilarter, hvorav 12 er regulert under CITES. Du kan lese mer om regelverket for fremmede organismer her. Søknad om tillatelse etter denne forskrift rettes til Miljødirektoratet gjennom Elektronisk søknadssenter.

Mattilsynets regelverk knyttet til dyre- og plantehelse samt dyrevelferd regulerer også innførsel av levende dyr og planter. Les mer på Mattilsynets nettsider.

Eksempler på vanlige arter å innføre

Ved behov oppfordrer vi til å ta kontakt med Miljødirektoratet ved spørsmål om import av fremmede organismer eller CITES-eksemplarer. Her følger noe informasjon om restriksjoner etter forskrift for fremmede organismer for noen av de vanligste artsgruppene:

Fugler

Innførsel av fugler vil som hovedregel kreve tillatelse etter forskrift om fremmede organismer, men det er gjort noen unntak. Blant annet kan alle arter papegøyefugler, inkludert kakaduer, innføres uten tillatelse, jamfør forskriftens vedlegg II.

En rekke fuglearter omfattes av CITES (Se egen sjekkliste), herunder alle papegøyeartene. Det kreves gyldige CITES-tillatelser ved innførsel og utførsel av disse. Undulat, nymfeparakitt, rosenhodet dvergpapegøye og halsbåndparakitt er papegøyer som er helt unntatt fra krav om CITES-tillatelse.  

Krypdyr og amfibier

Som hovedregel kreves det tillatelse etter forskrift om fremmede organismer ved innførsel av reptiler (inkludert skilpadder) og amfibier. Det gjøres oppmerksom på at forskriften er blitt endret og at 19 reptilarter, hvorav 12 av disse reguleres under CITES, fra og med 15. august 2017 vil omfattes av forskriftens vedlegg 2. De nevnte 19 artene vil således unntas av krav om tillatelse etter forskrift om fremmede organismer. For de 12 CITES-regulerte reptilartene vil det fremdeles kreves gyldig CITES-tillatelse.

Innførsel av krypdyr og amfibier reguleres også av Mattilsynets regelverk. I henhold til Mattilsynets regelverk (forskrift om import og hold av eksotiske arter) har det vært et generelt forbud mot å innføre, holde og omsette reptiler, amfibier og andre eksotiske dyr, men fra 15. august 2017 vil det være tillatt å innføre, holde og omsette 19 ulike arter av reptiler (slanger, øgler og skilpadder). Du kan lese mer om dette på Mattilsynets hjemmeside

Alle kvelerslanger, landskilpadder og mange vann-/sumpskilpaddearter krever CITES-tillatelse ved innførsel eller utførsel, blant annet skilpaddeartene Testudo spp. og Geochelone spp.

Ferskvannsfisk

Innførsel av ferskvannsfisk krever som hovedregel tillatelse etter forskrift om fremmede organismer. Det kreves imidlertid ikke tillatelse for innførsel av ferskvannsorganismer som kun kan leve ved temperaturer over 5 °C, og som utelukkende skal holdes for prydformål i innendørs akvarier som er innrettet slik at organismer ikke kan slippe ut.

Eksempel på ferskvannsfisker regulert under CITES er alle arter stør (inkludert produktet «russisk kaviar»), arapaima og asiatisk arowana. Disse krever CITES-tillatelse ved innførsel og utførsel.

Terrestriske, limniske og marine invertebrater

Innførsel av invertebrater krever som hovedregel tillatelse etter forskrift om fremmede organismer.

En rekke hobbydyr, blant annet taranteller, pinnedyr og knelere, kan innføres uten tillatelse etter forskrift om fremmede organismer.

Det kreves heller ikke tillatelse for innførsel av

  • ferskvannsorganismer som kun kan leve ved temperaturer over 5 °C, og som utelukkende skal holdes for prydformål i innendørs akvarier som er innrettet slik at organismer ikke kan slippe ut, og
  • marine planter, virvelløse dyr og fisk, som utelukkende skal holdes i lukkede beholdere på land, herunder akvarier, som er innrettet slik at organismer ikke kan slippe ut

Eksempler på invertebrater som krever CITES-tillatelse ved innførsel og utførsel:

Planter

Innførsel av landlevende planter krever ikke tillatelse etter forskrift om fremmede organismer.

Hovedregelen for innførsel av planter regulert under CITES er at nødvendig CITES-tillatelse skal følge forsendelsen om ikke annet er oppgitt. For noen levende plantearter omfattet av CITES liste II vil et plantesunnhetssertifikat på nærmere fastsatte vilkår være tilstrekkelig ved innførsel. Plantesunnhetssertifikatet erstatter i disse tilfeller vanlige CITES-eksporttillatelser for aktuelle plantearter på CITES-liste II. Se egen CITES-sjekkliste for gjeldende bestemmelser for hver art og artsgruppe (blant annet orkideer og kaktus).

Hybrider

Innførsel av hund, huskatt og svin er unntatt fra kravet om tillatelse etter forskrift om fremmede organismer, såfremt disse ikke stammer fra innkrysninger med viltlevende arter.

Hybrider mellom domestiserte og ville former til og med fjerde generasjon tilbakekrysninger krever CITES-tillatelse ved innførsel og utførsel. Eksempel på slike hybrider er bengalkatt og savannahkatt. 

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker