Sektorsamarbeid

Miljødirektoratet samarbeider med andre offentlige myndigheter, bransjer og virksomheter for å oppnå koordinerte og målrettede tiltak mot fremmede arter.

Koordinert innsats er nødvendig

En lang rekke statlige sektorer har ansvar for aktiviteter, forvaltning og håndheving av regelverk som berører innførsel, spredning og eventuell kontroll og bekjempning av fremmede arter.

Lakseparasitten Gyrodactylis salaris og hagerømlingen kjempespringfrø er eksempler på arter som kan spres ved aktivitet inne flere samfunnssektorer.

En effektiv innsats for å redusere trusselen fra fremmede arter fordrer at tiltakene innenfor sektorene er målrettet, men også at tiltakene er koordinert mellom sektorene.

Tverrsektoriell nasjonal strategi

Som ledd i regjeringens arbeid med å stanse tapet av biologisk mangfold innen 2010 ble Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter utarbeidet og underskrevet av 10 ministre i regjeringen i 2007. Dokumentet inneholder nasjonale mål, prinsipper, strategier og konkrete tiltak mot fremmede arter i alle de myndighetssektorer som ansees å være relevante.

Viktige fellestiltak i strategien er å:

  • utvikle regelverk på fremmede arter
  • utvikle retningslinjer for risikovurdering ved tilsiktet introduksjon og gjennomføre risikokartlegging og -vurdering innen sektorene
  • iverksette tiltak mot etablerte fremmede skadelige arter gjennom konkrete handlingsplaner for aktuelle problemarter.
  • utvikle systemer for tidlig varsling av fremmede arter som kan komme til Norge
  • informere, samordne og gjennomføre kompetanseheving
  • kartlegge og overvåke fremmede arter

I 2008 arrangerte daværende Direktoratet for naturforvaltning en stor konferanse på Stjørdal for berørte sektorer, for å sette fokus på oppfølging og handling ut fra strategien.

Samarbeid mellom direktorater

Miljødirektoratet har ansvar for mange tiltak i strategien, og også ansvar for å koordinere tiltak mellom sektorene. For å utvikle felles grep og samarbeid om tiltak har vi opprettet et direktoratsforum som skal bidra til å koordinere innsatsen mot fremmede arter mellom sektorene.

Mattilsynet, Landbruksdirektoratet, Norges vassdrags- og energidirektorat, Forsvarsbygg, Statens vegvesen og Fiskeridirektoratet er med i dette samarbeidet.

Oppfølging og koordinering av fellestiltak i Tverrsektoriell nasjonal strategi og tiltak mot fremmede skadelige arter er en viktig arbeidsoppgave for forumet.

Samarbeid med private aktører, bransjer og virksomheter

Miljødirektoratet har også direkte kontakt og samarbeid med virksomheter og private aktører innenfor flere sektorområder, og med frivillige organisasjoner når det er hensiktsmessig for informasjonsspredning, kartlegging, overvåkning og bekjempelse av fremmede skadelige arter.

Eksempler på dette er felles informasjonsprosjekter om fremmede arter sammen med Norges Zoohandleres bransjeforening og Hageselskapet. 

Virksomhetene og bransjeforeninger er også viktige høringsparter i forbindelse med utvikling av regelverk. 

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker