Brunskogsnegl (Arion vulgaris), Foto: Bård Bredesen, naturarkivet.no

Fakta om fremmede arter

Arter som tilsiktet eller utilsiktet flyttes til steder der de ikke forekommer naturlig (fremmede arter), kan i en del tilfeller medføre svært negative effekter på naturmangfoldet. For eksempel ved at de opptrer som konkurrenter til, eller predatorer på stedegne organismer.

Tall fra Artsdatabanken viser at det finnes 1080 fremmede arter i landet som klarer å formere seg. Omtrent 20 prosent av disse regnes for å enten utgjøre en svært høy risiko eller høy risiko for landets naturmangfold, mens ca. 70 prosent utgjør liten eller ingen kjent risiko for naturmangfoldet i Norge.

Arter som finnes naturlig i enkelte deler av landet regnes også som fremmede arter, dersom de blir introdusert til deler av landet hvor den ikke finnes naturlig. Gjedde (Esox lucius) er et eksempel på en slik art.

En fremmed art som ikke har kommet til Norge enda, men som man forventer vil kunne komme hit og etablere formeringsdyktige bestander i løpet av kort tid kalles dørstokkart.

Dette kan for eksempel være en fremmed art som allerede er etablert i våre naboland, som spres til Norge enten ved hjelp av mennesker eller på egenhånd. Eksempler på dørstokkarter er vaskebjørn (Procyon lotor) og fisken sandsmett (Cobitis taenia).

Fremmede skadelige arter

Mange av de fremmede artene som finnes i landet utgjør liten eller ingen trussel mot naturmangfoldet, mens en del fremmede arter gjør stor skade i området de sprer seg til. Disse kaller vi fremmede skadelige arter.

217 arter er vurdert av artsdatabanken til å utgjøre høy eller svært høy økologisk risiko. Dette er de artene som er oppført på Artsdatabankens svarteliste. Kategoriene som indikerer høyest risiko, svært høy økologisk risiko (SE) og høy økologisk risiko (HI) utgjør norsk svarteliste 2012. 

I alt inneholder svartelisten 217 fremmede arter.  Beskrivelser av de risikovurderte artene er tilgjengelig fra «Søk i fremmede arter» til Artsdatabanken.

Når en fremmed skadelig art inntar nye områder, kan den påføre skade på naturmangfoldet på flere måter. Den kan for eksempel endre strukturen på naturtyper, fortrenge arter som finnes naturlig på stedet, for eksempel ved utkonkurrering av næring eller leveområder, krysse seg med arter som finnes naturlig på stedet eller være bærer av parasitter og sykdommer.  

Tjenester og verktøy

Relaterte lenker