Potensial og barrierer for kommunale klimatiltak

I denne rapporten har vi sett på potensial og barrierer for lokale klimatiltak der vi har lagt til grunn at Norge fram mot 2050 må redusere sine klimagassutslipp med 80-90% for å bli et såkalt lavutslippssamfunn.

Skal Norge klare disse utslippsmålene vil det kreve at vi både får ned det relative utslippet per enhet (for eksempel per kjørte kilometer), og at vi reduserer omfanget av utslippsintensive aktiviteter der full erstatning med energinøytrale energikilder ikke er mulig. Dette innebærer omstilling.
Rapporten viser at kommunene kan ha en vesentlig rolle å spille i et arbeid med omstilling til lavutslippssamfunnet. De kan utløse mange tiltak gjennom virkemidlene de har til rådighet.


Type:
Oppdragsrapport
Nummer:
M-981
Språk:
NB

Opphav:
Cicero, Civitas, Vestlandsforskning
Omfang:
91 s.

Last ned
Dokumentformat: .pdf

Tema