Statens naturoppsyn (SNO)

Statens naturoppsyn (SNO) er organisert som en egen enhet i Miljødirektoratet. Naturoppsynet har lokalkontorer spredt over hele landet og har oppsynsmyndighet, både på privat og offentlig grunn.

SNO sørger for informasjon og veiledning til alle som bruker naturen og passer på at bestemmelsene i miljølovene blir overholdt. Typiske arbeidsoppgaver er vilt- og fiskeoppsyn og kontroll med kulturminner, forurensing og motorferdsel i utmark.

I verneområdene utfører SNO skjøtsel og tilrettelegging. Naturoppsynet har tilsyn med de vernede områdene. Oppsetting og tilsyn med informasjonsskilt, kartlegging og overvåking av både natur og dyr hører til arbeidet.

SNO arbeider med de fire store rovdyrene ulv, jerv, bjørn og gaupe, i tillegg til rovfuglen kongeørn. Vi forebygger og avdekker ulovlig jakt, kartlegger bestander, utfører fellingsoppdrag og dokumenterer dødsårsak og skader på husdyr og tamrein.

Les mer om Statens naturoppsyn (SNO)