Fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif)

Nyheter fra Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) fram til sammenslåingen med Direktoratet for naturforvaltning (DN) til Miljødirektoratet 1. juli 2013.

Foreslår nye kjemikalier på verstinglista

Klif mener flere perfluorerte stoffer bør føres opp på prioritetslista over kjemikalier som utgjør en alvorlig trussel mot helse og miljø. Du finner stoffene i maling, tekstiler... 05.06.13

Sjøbunnopprydding og undersøkelser i Bergen og Sørfjorden

Klif gir økonomisk støtte til arbeidet med opprydding i forurenset sjøbunn i Bergen og Sørfjorden i 2013. Midlene fra Klif skal gå til tilrettelegging av tiltak, undersøkelser o... 03.06.13

Skjerpede regler for tungmetaller i biler

For å hindre spredningen av miljøgifter, er reglene for hvor mye tungmetaller som er... 03.06.13

Opprettholder vedtak om oppryddingskostnader på Askøy

I 2009 fikk Klif ryddet opp på de mest forurensede delene av eiendommen til en tidligere... 31.05.13

Tips avslørte ulovlig utslipp til sjø i Kristiansund

Klif mottok nylig tips om at en bedrift dumpet avfall i havet ved Vikanholmen i... 30.05.13

Nye publikasjoner fra EU relatert til storulykkeforskriften og Seveso II- direktivet

Som en del av erfaringsoverføringen mellom EU- og EØS-land har EU utgitt tre nye publikasjoner. Norge er hovedansvarlig for den ene publikasjonen som vedrører EUs oppfølging av... 29.05.13

Samarbeid om hav- og vannprosjekter i Estland

Til høsten vil det bli utlyst prosjektmidler for samarbeid om hav- og vannprosjekter i Estland. Klif og det estiske miljøverndepartementet inviterer norske fagmiljøer til å møte... 28.05.13

Weifa må utføre nye målinger av utslippene

Weifa AS i Kragerø har iverksatt flere viktige tiltak for å redusere utslippene av metylenklorid til luft. Et nytt tilsyn fra Klif avdekket at bedriften fortsatt ikke har god no... 28.05.13

Foreslår globalt forbud mot ny miljøgift

Stockholmkonvensjonen regulerer noen av de aller farligste miljøgiftene. Norge foreslår ... 27.05.13

Flere utsatt for støy

Antall personer som er utsatt for støy i Norge, har økt med 225 000 siden 1999. Det er... 23.05.13