Tilsyn med beredskapen hos storulykkevirksomheter

Fem tilsynsetater gjennomfører i år tilsyn med beredskapen hos 114 norske virksomheter omfattet av storulykkeforskriften. Alle virksomheter må være godt forberedt dersom ulykken inntreffer.

Storulykkeforskriften: Beskriver tiltak for å forebygge og begrense konsekvenser av storulykker som involverer farlige kjemikalier. Foto: John Petter Reinertsen.

Storulykkeforskriften

  • Virksomheter som oppbevarer farlige kjemikalier over nærmere angitte mengder, er omfattet av storulykkeforskriften.
  • Disse virksomhetene skal arbeide systematisk for å forhindre at det skjer storulykker. De skal også ha beredskap som reduserer skadevirkningene hvis en ulykke skulle inntre.
  • Arbeidstilsynet, DSB, Klif, NSO og Ptil fører tilsyn med virksomhetene som er omfattet av storulykkeforskriften.
Arbeidstilsynet, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) og Petroleumstilsynet (Ptil) gjør tilsyn med virksomheter omfattet av storulykkeforskriften.

Tilsyn med virksomhetenes beredskap

De fem tilsynsetatene forvalter storulykkeforskriften sammen. Vi samarbeider gjennom Koordineringsgruppen for storulykkeforskriften (KFS). Her blir myndighetene enige om hva som skal være årets tema for tilsynet, og fordeler tilsynet med virksomhetene mellom seg.
 
Hovedtema for årets tilsyn er beredskap. Dette er noe alle virksomheter må være godt forberedt på dersom en ulykke skulle inntreffe.

Storulykkeforskriften stiller konkrete krav til at virksomhetene har gode rutiner for å identifisere beredskapsbehovet, utarbeide beredskapsplaner og gjennomføre opplæring, samt at de øver, evaluerer og eventuelt reviderer beredskapen.

Sjekker risikovurderingene

Myndighetene tar utgangspunkt i de definerte storulykkescenarier som er etablert gjennom virksomhetenes risikovurderinger og undersøker hvordan disse følges opp i beredskapsplanleggingen.

Spesielt vil vi sjekke hvordan virksomhetene følger opp opplæringen, gjennomfører øvelser og hvordan de lærer av disse.

I tillegg sjekker vi hvordan virksomhetene informerer og samarbeider med lokale beredskapsmyndigheter.

Konsekvenser av endringer

Tilsynet følger også opp fjorårets tilsyn av virksomhetens styring og risikovurdering av endringer. I år er vi spesielt oppmerksomme på om de vurderer mulige konsekvenser og endringsbehov for beredskapen ved endringer i virksomheten og deres rammebetingelser.

I tillegg til å kontrollere kravene til beredskap i storulykkeforskriften, følger de enkelte myndighetene opp beredskapskrav i eget fagregelverk.

Relaterte lenker

Tema