Ber om krafttak for beredskapen i petroleumsbransjen

Klif er bekymret for at petroleumsbransjens beredskap ikke er tilstrekkelig, dersom det skulle skje en alvorlig hendelse med langvarig oljeutslipp på norsk sokkel. Nye utfordringer med økende aktivitet både kystnært og langt fra land, i mørke og islagte farvann, gjør det nødvendig med en full gjennomgang av dagens beredskap, mener Klif.


Bekymring: Kystnær petroleumsaktivitet øker faren for at store oljeutslipp skal nå kysten. Foto: Runar Jostein Omnø, Statens naturoppsyn.

Klifs ansvar

 • Stiller krav til petroleumsaktiviteten, inkludert krav til beredskap for å beskytte miljøet så langt det er mulig.
 • Stiller normalt spesifikke krav til hvor raskt det første opptakssystemet (beredskapsfartøy med lense og opptaker) eller et dispergeringssystem med en gitt kapasitet skal være på plass.
 • Stiller kapasitetskrav til aksjoner på åpent hav og i kyst- og strandsonen, der det er aktuelt.
 • Stiller også krav til responstid for å oppdage eventuell akutt forurensning.
Den norske petroleumsbransjen er inne i en periode med høy og økende aktivitet, med virksomhet både lenger mot nord og nærmere kysten enn det som har vært vanlig tidligere. I de nye områdene vil beredskapen mot oljeforurensning åpenbart bli mer krevende enn i de allerede etablerte områdene på sokkelen.

Ber om samlet gjennomgang

Petroleumsbransjen har gjort mange forbedringer i beredskapen mot akutt forurensning. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) er likevel bekymret for at petroleumsindustrien ikke er godt nok forberedt hvis det i framtiden skulle skje en alvorlig hendelse på norsk sokkel.

Klif ber nå bransjeforeningen Norsk olje og gass om en samlet gjennomgang av beredskapen mot alvorlige oljeutslipp, særlig kystnært og i nordområdene.

– Petroleumsbransjen må ta et helhetlig ansvar for å sikre at beredskapsressursene på norsk sokkel er tilstrekkelige for å ivareta det faktiske behovet. Det er grunn til å tro at det trengs et krafttak for å styrke beredskapen mot akutte oljeutslipp, spesielt ved aktivitet nær kysten og i nordområdene, sier Ellen Hambro, direktør for Klif.

Liste over bekymringer

I et brev til Norsk olje og gass beskriver Klif fire forhold som gir spesiell grunn til bekymring:

 • Kystnær petroleumsaktivitet med kort drivtid fra utslippspunkt til sårbare miljøressurser som er vanskelig tilgjengelige for beredskapstiltak.
 • Petroleumsvirksomhet langt nord og langt til havs med lang vei for transport av beredskapsutstyr, og utfordringer knyttet til bemanning under vanskelige værforhold i mørketid og med islagt farvann.
 • Dagens beredskapsløsninger, særlig for leteboringer, preges av kostbare ad-hoc løsninger som sjelden gir optimal beredskap.
 • Det er vanskelig å bygge god nok beredskap i flere nye områder fordi tilgang på ressurser, logistikk og infrastruktur vil sette begrensninger.

Utfordrer bransjen

Oljebransjens ansvar

 • Petroleumsvirksomheten er ansvarlig for å dimensjonere og etablere sin beredskap, og etterleve kravene til beredskap Klif har gitt i HMS-forskriftene og de enkelte tillatelsene til drift av faste installasjoner og lete- og produksjonsboringer.
 • Dimensjonering, organisering og drift av beredskapen skal baseres på et best mulig kunnskapsgrunnlag.
 • Operatørene har ansvaret for å håndtere alle hendelser som kan oppstå under deres aktivitet, også de ekstremt store med veldig lav sannsynlighet.
I lys av disse nye utfordringene er det behov for en samlet gjennomgang av beredskapen, mener Klif.

– Kapasitet, robusthet og teknologi må stå i forhold til de svært krevende situasjoner som kan oppstå dersom ulykken skulle være ute. Petroleumsbransjen må blant annet være i stand til å gjennomføre en vanskelig og langvarig oppryddingsaksjon under svært krevende forhold etter et større oljeutslipp, sier Ellen Hambro.

Klif stiller spørsmål om den samlede beredskapen er tilstrekkelig til å ivareta de faktiske behovene.

– Vi utfordrer petroleumsbransjen til å gi sin vurdering av beredskapen i forhold til de nye utfordringene. Vi mener at bransjen bør ta et krafttak for å styrke beredskapen der det er nødvendig, sier Ellen Hambro.

Mange og til dels små operatører

Klif påpeker at det i dag er rundt 40 operatører på norsk sokkel. Dette er en stor økning i antallet, sammenlignet med bare for noen få år siden. Mange av de nye operatørene er små på norsk sokkel og har små organisasjoner i Norge. De baserer seg mye på konsulentbistand.

Vi spør om disse organisasjonene har kapasitet og kompetanse til å håndtere en stor og langvarig hendelse.

Klif påpeker også at operatørene generelt har gjort mye bra arbeid for å styrke beredskapen mot akutt forurensning. Vi har imidlertid avdekket alvorlige brudd på kravene til beredskap på flere tilsyn.

Det er gjort en betydelig innsats for å rette feilene, men vi frykter likevel at bruddene ikke er enkeltstående tilfeller. Verken operatørene eller Klif kan leve med at det er så stor usikkerhet knyttet til dette.

Plan innen 1. juni

Klifs forventninger til petroleumsbransjens beredskap ble også presentert 20. mars på konferansen Beredskapsforum 2013, som er felles arrangement i regi av Klif og Norsk Olje og gass.

Vi ber i første omgang Norsk olje og gass om å utarbeide en tidfestet plan for hvordan arbeidet skal gjennomføres. Planen skal være klar innen 1. juni 2013. Deretter bør Klif og bransjeforeningen holde et møte for å avstemme forventningene.

Relaterte lenker

Tema