Kontrollerer overflatebehandlere over hele landet

Klif og fylkesmannen kontrollerer i år bedrifter som driver med overflatebehandling. Disse bedriftene bruker kjemiske stoffer som kan være skadelige for helse og miljø. Det er viktig at bedriftene håndterer stoffene forsvarlig.Bedre egenskaper: Kjemisk overflatebehandling brukes blant annet for å gjøre metallgjenstander mer motstandsdyktige mot rust. Foto: iStockphoto / D. Loiselle.

Overflatebehandling og tungmetaller

 • Avløp fra bedrifter som driver med overflatebehandling kan inneholde tungmetaller som krom, kadmium, bly og kvikksølv. Tungmetallene står på myndighetenes liste over stoffer som er svært skadelige for miljøet.
 • Bruk og utslipp av disse stoffene, og stoffer med lignende egenskaper, skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020.
 • Tungmetaller ødelegger også kvaliteten på slam fra kommunale avløpsanlegg.
 • Miljøgifter kan forårsake reproduksjonsskader, kreft, arvestoffskader, kroniske sykdommer med mer.
Norge har mange bedrifter som driver med kjemisk og elektrolytisk overflatebehandling eller galvanisering av metaller og plastmaterialer. Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) og miljøvernavdelingene hos landets 18 fylkesmenn tar sikte på å kontrollere flest mulig av disse i en aksjon i 2013.

Forsvarlig håndtering

– Det er svært viktig at disse bedriftene håndterer farlige kjemikalier på en god måte, både under bruk og når kjemikaliene ender som farlig avfall. Bedriftene må også ha beredskap for at uforutsette hendelser ikke fører til utslipp av miljøfarlige stoffer, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i tilsynsavdelingen i Klif.

En tilsvarende kontroll ble gjennomført i 2009. Flere bedrifter i bransjen har endret teknologi for produksjonsprosessen siden den gang og gått over til lukkede anlegg. Miljøvernmyndighetene vil blant annet kontrollere at slike anlegg ikke har forurensende utslipp.

Et nytt regelverk med strengere miljøkrav ble gjort gjeldende for alle bedrifter i bransjen fra 2011.

Hovedmål for aksjonen

Aksjonens hovedmål er å kontrollere at virksomhetene overholder regelverket:

Fakta om galvanobransjen og overflatebehandling

 • Bedriftene i denne bransjen driver med kjemiske våtprosesser for å gi metall- eller plastoverflater ønskede egenskaper.
 • Prosessene foregår i bad tilsatt kjemikaler. Etter behandling må produktet skylles i ett eller flere vannbad.
 • Alle virksomheter er regulert etter forurensningsforskriftens kapittel 28.
 • En del virksomheter har egen tillatelse fra miljøvernmyndigheten.
 • Forsvarlig håndtering av kjemikalier.
 • At kjemikalietanker og prosessbad sikres mot uhellsutslipp.
 • At farlige kjemikalier ikke slippes ut til vann.
 • Forsvarlig håndtering av farlig avfall som oppstår ved bedriften.

Alvorlige brudd på regelverket vil følges opp

Miljøvernmyndighetene vil reagere strengt på følgende forhold:

 • At miljøfarlige væsker ikke er sikret mot uhellsutslipp.
 • At virksomhetene ikke gjennomfører pålagte utslippsmålinger til vann.
 • At virksomhetene ikke følger opp overskridelser av utslippsgrensene med konkrete tiltak for å hindre gjentakelse.
 • At farlig avfall er ikke sendt til godkjent mottaksanlegg.

– Vi forventer at nytt regelverk og ny teknologi har bidratt til at tilstanden er bedre i bransjen nå enn i 2009, sier Bjørn Bjørnstad.

Relaterte lenker

Tema