900 stoffer får ny eller endret klassifisering

Miljøverndepartementet har sammen med Arbeids- og sosialdepartementet og Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap fastsatt en endring av forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier.

Denne revideringen fører til at kjemikalieregelverket ytterligere harmoniseres med EU.

Tilpasning

Norske forskrifter revideres jevnlig for å oppfylle forpliktelsene i EØS-avtalen. Denne revideringen er en implementering av EUs direktiv 2004/73/EF, som er den 29. tekniske tilpasning til direktiv 67/548/EØF om klassifisering og merking av farlige stoffer.I tillegg er det vedtatt endringer som skyldes at YL-forskriften ble opphevet 1. juli 2005.

Trer i kraft 31. oktober

Endringene i vedlegg VI, Stofflisten med forklaring, trer i kraft 31. oktober 2005. Dette er også implementeringsfristen i EU. Øvrige endringer, som endringer av språklig karakter og endringer som følge av at YL-forskriften oppheves, trådte i kraft 1. juli 2005.

Forskrift på nett

Kommentarene til forskriftens bestemmelser, vil bli fjernet fra Lovdata. Det vil bli utarbeidet nye, mer omfattende kommentarer. Disse vil bli lagt ut på SFTs nettsted. De nye bestemmelsene vil bare finnes tilgjengelig elektronisk.

Arbeidstilsynet har utarbeidet veiledningsmateriell som beskriver hvordan den frivillige YL-merkingen skal forstås.

 

Relaterte lenker

Tema