Flommark som dette tilfredsstiller vierspurvens svært spesifikke krav til hekkelokalitet.

Siste par ut

For første gang på 40 år ser det ut til at en fugleart vil dø ut i Norge. Fra å ha etablert en solid bestand vil vierspurven sannsynligvis forsvinne om to til tre år.

Seks til ti par utgjør nå trolig den samlede norske vierspurv-bestanden, ifølge årets feltarbeid.

– Det ser nok dessverre ut til at Norge snart er en fugleart fattigere. Vi vet for lite om årsakene, men nedgangen har vært kraftig de siste årene. Bare siden 2008 er bestanden redusert med over 80 prosent, sier Janne Sollie, direktør ved Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Kravstor

Vierspurven har helt spesielle krav til omgivelsene. Den er en østlig art som hovedsakelig har tilhold langs stilleflytende vassdrag i svært fuktig gran-/bjørkesumpskog, gjerne i tilknytning til myrer under 550 meter over havet. I tillegg er fuglenes krav til hekkeplass ganske spesifikke; nemlig svært tuet skogbunn med stillestående vann mellom tuene.  Noen arter har gjennom konkurranse med andre arter over tid utviklet slike spesielle nisjer, der forholdene for arten er gode.

Vierspurven etablerte seg trolig i Norge på 1950-tallet. Arten har siden da hatt spredte forekomster både i Oppland, Nord-Trøndelag og Finnmark, men hovedutbredelsen har vært i Hedmark. Bestanden vokste gradvis og nådde en topp på 90-tallet med flere hundre par på det meste.  Siden da har veksten flatet ut, og siste 20 års trend har vært at arten er i en negativ utvikling. Denne trenden ser ut til å ha akselerert de siste 5 år.

Vierspurv finnes i ett belte fra Skandinavia i vest til Kamtsjatka, Russland i øst. Artens status i Russland, hvor størstedelen av vierspurvbestanden finnes, er ikke kjent.

Forsvinner i høyt tempo

Direktoratet for Naturforvaltning og Fylkesmannen i Hedmark har fulgt utviklingen av bestanden de senere år og konstaterer at arten er på vei ut av Norges fauna. Naturforvalter Kjetil Hansen har fulgt arten med kartlegginger og overvåking siden 2008. Vierspurven synes å forsvinne fra norske skoger i et urovekkende tempo. Årets feltarbeid resulterte bare i 13 funn av arten fordelt på kommunene Åmot og Trysil i Hedmark. Dette tilsvarer en bestand på kun 6-10 par. Bestandsnedgangen er beregnet å være rundt 97 prosent de siste 10-14 år.

– Forrige gang en fugleart døde ut i Norge var 40 år siden. I 1972 ble siste hekkefunn av Topplerke konstatert ved Åkersvika, Hamar. Vi får håpe at det ikke skjer med vierspurven, selv om utviklingen er dramatisk, sier Sollie.

Uklare årsaker

Vi vet lite om hvilke problemer vierspurven møter under trekket og i vinterkvarteret. Arten overvintrer i det østlige Kina, samt i Korea og Japan. Vi vet at det er omfattende fangst av ville fugler i ulike deler av trekk- og overvintringsområdene. Tre av fire gjenfunn av vierspurver som er ringmerket i Sverige, er fra fuglemarkeder i Kina.

Vierspurven står på Bern-konvensjonens liste II, og Norge har dermed en internasjonal forpliktelse til å frede arten og til å sikre dens leveområder.

– For Norges del blir det viktig å påpeke dette i internasjonalt arbeid, men også ivareta de siste viktige gjenværende hekkelokalitetene for arten i Norge. Dette innebærer en fortsatt overvåking og bevaring av de spesifikke hekkelokalitetene, sier Sollie.

Relaterte lenker