Elvemusling

Gir starthjelp for sårbar elvemusling

Om tre år kan de første elvemuslingene fra et kultiveringsanlegg bli satt ut i norsk natur.

I 2011 ga Direktoratet for naturforvaltning støtte til etablering av et kultiveringsanlegg for elvemusling i Austevoll i Hordaland. Samme året ble muslinger fra tre vassdrag samlet inn til anlegget.

– I år har vi klart å samle inn muslingyngel fra ytterligere 18 stammer i Trøndelagsfylkene, Hordaland og Rogaland. I anlegget sikrer vi det genetiske grunnlaget for bestandene. Muslingene vokser og overlever bedre enn i andre kultiveringsanlegg i Europa, trolig på grunn av vannkvaliteten, sier leder for kultiveringsanlegget, professor i biologi, Per Johan Jakobsen.

Viktig med god vannkvalitet

Metodikken som brukes på Austevoll har vært utprøvd i Tyskland, Luxembourg, Storbritannia og Tsjekkia. I Norge er metoden modifisert når det gjelder fôr og vannkvalitet.

Vannet som brukes i anlegget er filtrert og blir deretter rislet over ett marmorfilter for å øke kalkinnholdet. Så blir vannet UV-behandlet for å unngå oppvekst av organismer som kan konkurrere med, eller true de unge muslingene.

Når muslingene er mellom to og tre millimeter, kan de selv filtrere mat direkte fra vannet. De blir da overført til kunstige elver i anlegget og fôret med mat som er oppløst i vannet.

– De eldste muslingene vi har til kultivering er nå rundt 15 måneder gamle og nærmer seg en størrelse på en centimeter. Når de er tre til fem centimeter er de klar for å settes ut igjen i de elvene de kom fra. Vi håper å kunne sette ut de første fra Haukåsvassdraget i Bergen om tre år, sier Per Johan Jakobsen.

Sårbar art

På verdensbasis regnes elvemusling (Margaritifera margaritifera) som en av de mest truede virvelløse ferskvannsmuslingene. I Norge er arten listet som sårbar i Norsk Rødliste for arter 2010.

Norge har mer enn halvparten av det totale antallet muslinger i Vest-Europa og har derfor et spesielt nasjonalt ansvar for å ivareta arten. Av i overkant av 400 lokaliteter med musling i Norge er opptil 140 truet som følge av manglende rekruttering. 

– Elvemuslingen har en sinnrik og komplisert måte å formere seg på. Muslingen slipper larver i vannet om våren. Larvene må finne en laks eller aure å henge seg fast i gjellene på. Der blir larvene sittende nesten et helt år før de slipper seg ned i elvebunnen. Etter 10-14 år blir muslingen kjønnsmoden. Muslingene kan leve inntil 200 år, forklarer  Jakobsen.

Prosjektet finansieres av Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Relaterte lenker

Tema