Viewpoint Snøhetta på Tverrfjellet på Dovrefjell har blitt en turistmagnet.

Store verdier i vernet natur

Nasjonalparkene våre er et verdifullt trekkplaster for reiselivet samtidig som naturen i dem har store verneverdier som ikke skal ødelegges. Ved å være smarte kan vi kombinere begge verdier på en god måte.

Regjeringens reiselivsstrategi slår fast at norsk natur er et strategisk fortrinn for Norge ved at den gir muligheter for unike opplevelser. Strategien legger opp til å tilrettelegge mer for reiselivet i tilknytning til vernet natur, blant annet ved å gjøre nasjonalparker og andre større verneområder mer tilgjengelige for brukerne.

– Det kan synes som et dilemma å tilrettelegge mer i tilknytning til de mest verdifulle naturområdene våre, områder som er vedtatt vernet for framtida. Jeg tror det går an å gjøre dette på en lur måte, så vern og bruk ikke står i motstrid til hverandre, sier seksjonssjef Olav Nord-Varhaug i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Populær utsikt

13 000 personer har så langt i år besøkt Viewpoint Snøhetta. Paviljongen på Tverrfjellet på Dovrefjell har ikke bare høstet internasjonal anerkjennelse for arkitekturen. Den har også blitt en turistmagnet. Det kunne vært et dilemma i et viktig fjellområde for den sårbare villreinen.

– Utsikten til Snøhetta er flott, og de besøkende får en sterk opplevelse av nasjonalparken. Samtidig belastes ikke villreinen av økt besøk til Tverrfjellet som ligger like utenfor parkgrensen. Plasseringen av paviljongen er et godt eksempel på et tiltak klarer å forene to hensyn, sier Nord-Varhaug.

Bruk er vern

I Pasvik kan du kjøre med hundespann innover taigaen for å få unike bilder av Snøugla. Flere næringsaktører sitter på skolebenken for å lære om fugler, slik at krevende fugleturister legger igjen mer kroner og får bedre opplevelser i Finnmark. Disse prosjektene får støtte fra programmet “Naturarven som verdiskaper”. DN har ansvaret for dette programmet som skal bidra til at verneområder og annen verdifull natur blir en ressurs i samfunnsutviklingen, blant annet gjennom å legge til rette for næringsutvikling.

Fugleturismeprosjektet er et godt eksempel på hvordan vernet natur kan oppleves uten å ta skade.

– Vi opplever at næringsaktørene er svært opptatt av at virksomheten deres skal skje på en skånsom måte. I dette prosjektet har de selv en sterk interesse av å ta vare på naturkvalitetene, for uten dem forsvinner selve grunnlaget for næringsvirksomheten, sier Nord-Varhaug.

Bærekraftig vekst

Vernet natur er allerede et trekkplaster for Norge, og skal ifølge regjeringens reiselivsstrategi utvikles til å bli det i enda sterkere grad. Samtidig er strategien klar på at tilretteleggingen skal skje på en bærekraftig måte. En vekst i det naturbaserte reiselivet skal ta hensyn til de miljøkravene som følger av Norges nasjonale miljømål og internasjonale forpliktelser.

– Med dette som rettesnor, og vilje hos alle parter til å finne gode og smarte løsninger, har jeg god tro på at vi vil lykkes med å forene hensynet til verdiskaping med hensynet til naturverdiene våre, sier Nord-Varhaug.

Kombinasjonen av bruk og vern står også sentralt i nasjonalparkkonferansen som direktoratet arrangerer på Otta 31. august. 260 påmeldte, der mange av disse er ordførere og lokale politikere,  vil få presentert en rekke eksempler på både dilemmaer og muligheter innen forvaltningen av norsk natur.

Relaterte lenker

Tema