Lærdalselvi skal i august og september behandles med surt aluminium i forsøk på å utrydde lakseparasitten Gyrodactylus salaris.

Ny kamp mot lakseparasitt i Lærdal

Årets behandling av Lærdalselvi mot lakseparasitten Gyrodactylus salaris startet torsdag 9. august. Før høsten er omme skal elva gjennom to behandlingsperioder.

Gyrokampen i Lærdal

  • Lakseparasitten Gyrodactylus salaris ble oppdaget i Lærdalselvi høsten 1996.
  • Det har blitt gjort flere forsøk på å fjerne parasitten. Først gjennom to hasteaksjoner med rotenon i 1997. Siden ved bruk av surt aluminium (AlS) flere ganger, uten at man har lykkes med å fjerne G. salaris fra vassdraget.
  • I handlingsplanen mot G. salaris fra 2008 ble Lærdalselvi utpekt til forsøksvassdrag for bruk av AlS som hovedkjemikalium for å utrydde parasitten.
  • Målet med den pågående aksjonen er å utrydde parasitten i løpet av to år. Foruten AlS blir rotenon brukt i perifere områder hvor det er lite hensiktsmessig med AlS. Veterinærinstituttet står for rotenonbehandlingen.
  • Etter behandlingen i høst starter arbeidet med å forsterke laksestammen, og å overvåke vassdraget for eventuell gjenoppblomstring av parasitten.
  • Dersom parasitten forsvinner etter behandlingene vil det være første gang man greier å utrydde G. salaris fra et vassdrag ved hjelp av annet enn bare rotenon.

Lakseparasitten ble oppdaget i vassdraget siste halvdel av 1990-tallet og har ført til at laksestammen i vassdraget er truet av utryddelse. Lærdalselvi er forsøksvassdrag for bruk av surt aluminium (AlS) som hovedkjemikalium for å utrydde lakseparasitten. Det er derfor knyttet stor spenning til om man lykkes i Lærdal.

Hensikten med behandlingene er å utrydde G. salaris uten å skade laksebestanden i elva. Behandlingen i 2012 er andre og avsluttende del av et utryddelsesforsøk som startet høsten 2011. Behandlingen med AlS mot Gyrodactylus salaris i Lærdalselvi i fjor betegnes som vellykket, og så langt ser alt ut til å gå som planlagt også i år.

- Årets behandling blir spennende for Lærdalslaksen. Hvis behandlingen fører til friskmelding kan det gi oss et nytt virkemiddel i bekjempelsen av lakseparasitten. Det endelige svaret på om elva kan friskmeldes får vi imidlertid tidligst i 2017, sier Yngve Svarte, avdelingsdirektør i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

DN har ansvaret for bekjempelse av G. salaris i Norge.

Dreper parasitten – skåner fisken

Kjemisk behandling er en krevende prosess hvor vannkjemien er svært viktig. Det tilføres store mengder svovelsyre for å regulere surheten i elva. I tillegg tilføres det aluminiumsulfat for å få riktig konsentrasjonen av aluminium. Behandlingen dreper parasitten, men skåner fisken. Parasitten er nemlig mer følsom for aluminium i surt vann enn laksen. Det er imidlertid viktig at doseringen blir riktig. For høy konsentrasjon av aluminium i elva kan drepe fisken. Ved for lave konsentrasjoner er det fare for at parasitten overlever.

Aksjonen utføres av Norsk institutt for vannforskning (NIVA) i samarbeid med Veterinærinstituttet, sammen med en rekke eksterne medarbeidere. Prosjektleder Atle Hindar er optimistisk.

- Vi var totalt sett fornøyd med fjorårets behandling. Parasittinfeksjonen i elva er på et bunnivå, noe som er et godt utgangspunkt for årets behandling. Vi hadde noen oppstartsproblemer i første periode i fjor, men det har vi fått kontroll på til i år. Alt ser ut til å ligge godt til rette for årets behandling, sier Atle Hindar i NIVA.

Forbedret metode

Det har tidligere blitt gjort forsøk på å fjerne parasitten fra vassdraget med AlS uten at man har lyktes. Miljømyndighetene har brukt omtrent 45 millioner kroner på utviklingsarbeid i Lærdalselvi og behandlingsstrategien er endret fra tidligere år. Det behandles nå i to lange perioder med en pause mellom. Det har også vist seg å være viktig å behandle i en periode på året når elvetemperaturen er optimal og lakseungene mest mulig aktive.

For å utvikle en sikrere metode har NIVA knyttet til seg ekspertise på fiskeadferd og habitatbruk fra blant annet Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Første runde i årets behandling blir gjennomført i perioden 9. august til 22. august, før det blir opphold i cirka 14 dager med restitusjon for fisken. Andre og siste runde starter 9. september og avsluttes den 22. samme måned.

- Behandling over en såpass lang periode gjør at den totale eksponeringstiden øker og sjansen for å lykkes blir større, sier Hindar.

I handlingsplanen mot G. salaris fra 2008 ble Lærdalselvi utpekt til forsøksvassdrag for bruk av AlS som hovedkjemikalium for å utrydde parasitten. Atle Hindar i NIVA mener de tidligere AlS-aksjonene i elva ikke har vært helt nytteløse.

- Det er i år, som i fjor, mye laks i elva. Dette tyder på at de tidligere behandlingene har vært smittebegrensende, sier prosjektlederen.

Relaterte lenker