Lyngbrenning på Nerlandsøy i Herøy kommune på Sunnmøre.

Vil ta bedre vare på kystlyngheia

Kystlynghei foreslås som utvalgt naturtype, fordi den er sterkt truet i Norge. Forslaget sendes nå på offentlig høring.

Kystlynghei


Kystlynghei er åpne, heipregete og trebare områder som er dominert av dvergbusker, først og fremst røsslyng.

De er formet gjennom rydding av kratt og skog og lang tids hevd med beite, regelmessig lyngbrenning og eventuelt lyngslått. Når den tradisjonelle bruken opphører gror kystlyngheiene igjen.

Naturtypen ivaretas ved aktive tiltak som for eksempel brenning og beiting.

Utvalgte naturtyper

  • Naturmangfoldlovet åpner for å peke ut såkalte prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Dette er en status som skal gi økt beskyttelse for de mest truede og sårbare delene av norsk natur, spesielt der andre tiltak ikke er nok.
  • Reglene for utvalgte naturtyper handler om bærekraftig bruk, og innebærer ikke forbud mot  inngrep i forekomster av naturtyper. Poenget er at hensynet til naturtypene skal vektlegges, slik at de ikke forringes.
  • Statusen innebærer at artene og naturtypene skal få økt beskyttelse.
  • Det utarbeides egne forskrifter som skal regulere aktiviteter og inngrep som kan skade naturtypene og de prioriterte artene.
  • Det er regjeringen som peker ut prioriterte arter og utvalgte naturtyper. Til nå er åtte arter prioriterte og fem naturtyper utvalgte.

Direktoratet for naturforvaltning (DN) foreslår å gi den menneskapte naturtypen kystlynghei spesiell beskyttelse etter naturmangfoldloven. Flere arter som er truet av utrydning har sine leveområder i denne naturtypen.

Utryddelse av arter blir ansett som en av de viktigste og største miljøtrusler verden står overfor. Globalt er det påvist at arter har dødd ut i stadig høyere tempo i løpet av de siste tiårene. Den viktigste årsaken antas å være endringer i naturtyper og leveområder for planter og dyr som følge av inngrep, arealbruk og innføring av nye driftsformer blant annet i landbruket.

Gammel kultur i landskapet

Lyngheilandskapet er blant våre eldste kulturlandskap, og utgjør Vest-Europas kulturlandskap langs Atlanterhavskysten. Lyngheiene strekker seg som et belte langs Atlanterhavskysten fra det nordlige Portugal til Lofoten i Nord-Norge. Noen få lokaliteter finnes nord for Lofoten, men disse er det uavklart om i hvilken grad er kulturbetinget og dermed kan kalles kystlynghei.

Unik i global sammenheng

I Norge finner vi verdens nordligste kystlyngheier. De er unike i sin utforming og Norge har et spesielt internasjonalt ansvar for å ta vare på dem.

Kystlyngheiene hadde sin største utbredelse på 1800-tallet. Heiene trues først og fremst av gjengroing som følge av opphørt bruk, men også av endret arealbruk som for eksempel intensivering i jordbruket i form av dyrking og gjødsling eller skogplanting. I dag har slike arealbruksendringer og luftforurensinger ført til at mer enn 80 prosent av Europas lyngheier er blitt omdannet til åker, eng eller skog.

Offentlig høring

Forslaget om kystlynghei som utvalgt naturtype sendes nå på offentlig høring. Fristen for å uttale seg er 1. november 2012.

Tema