Midtsandtangen_Malvik_aug2011_HeleneKristiansen_kunforbrukiDN

Prioriterer natur blant betong

Det er inn med naturopplevelser, og vi vil gjerne ha dem i nærheten av hvor vi bor. Aldri før har det blitt gitt mer penger til å legge til rette for friluftsliv i folks nærmiljø.

I år har Direktoratet for naturforvaltning (DN) gitt 33 millioner kroner til kjøp eller leie av 56 nye friluftslivsområder.

– Det er viktig for helse og trivsel at vi har gode grøntarealer rundt oss i hverdagen, sier seksjonssjef Roar Skuterud i DN.

Han er opptatt av at planleggingen i kommunene må skje på en helhetlig måte.

– Vi må se sammenhenger mellom ulike behov, som for eksempel helse, miljø og utbygging, og veie dem opp mot hverandre, sier han.

Om lag åtti prosent av den norske befolkningen bor i byer eller tettsteder, og disse områdene er i vekst. Å skape gode by- og tettstedsmiljøer er derfor viktig for åtte av ti nordmenns trivsel og helse. Folk vil bo nær arbeidsplasser, kulturliv og butikker, samtidig som vi har naturen rett utenfor stuedøra.

– Vi må unngå at naturen blir borte, slik vi ser i mange av verdens storbyer, sier Skuterud.

Turveier nær boliger

Om lag ni av ti sikrede friluftslivsområder ligger i strandsonen, men i de siste årene har DN prioritert å sikre grøntområder i nærheten av hvor folk bor, som for eksempel turveier nær boligområder, skoler og barnehager.

– Vi legger vekt på områder som brukes av store grupper av befolkningen. Her er det viktig å kunne ferdes trygt, leke og drive med utendørsaktiviteter. Grønne områder som henger sammen er ekstra attraktive, og sannsynligheten for at de blir tatt i bruk er større, sier Skuterud. 

Det er kommunene som sender søknader om sikring av friluftslivsområder til DN.

– I år var to av tre søknader knyttet til områder i nærmiljøet. Det er vi veldig godt fornøyd med. Dette er også et klimatiltak, fordi det blir lagt til rette for å gå og sykle, sier seksjonssjefen.

Å sikre grønne områder

Sikring av friluftslivsområder er et kraftig styringsverktøy som har blitt brukt i Norge i over 50 år. Det er et statlig virkemiddel som skal bevare områder som friluftsområder for allmennheten, og for å tilrettelegge for aktivitet.

Noen steder kan det blir større aktivitet enn grunneieren normalt må akseptere ut fra allemannsretten, og det er her sikring av områder kommer inn. Det offentlige kompenserer for denne aktiviteten ved å leie eller kjøpe et område.

– Det er et nasjonalt mål at tilgangen til grøntarealer, turveier, bade- og fiskeområder skal være god, for å gi befolkningen muligheter til å drive et variert friluftsliv, sier Skuterud.

En oversikt over tildelt midler til sikring av friluftslivsområder i 2012, finnes i høyre marg under "relaterte dokumenter".