Laksefisker i elva Eira.

Fiskereguleringene har hatt tilsiktet effekt

Fiskereguleringene og bedre naturlig overlevelse i havet særlig for laksebestander fra Vest- og Sør-Norge gjør at gytebestandsmålene i stor grad ble nådd i 2011, ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning.

Vitenskapelig råd for lakseforvaltning har i dag avgitt sin rapport om status for norske laksebestander. Ifølge VRL er det totale innsiget av laks til Norge fortsatt på det samme historisk lave nivået det har vært de siste årene. Likevel har en i stor grad nådd gytebestandsmålene, det vil si at det har vært nok laks igjen i elvene etter at fisket er avsluttet til å sikre god videre produksjon. Dette er ifølge VRL i stor grad på grunn av fiskereguleringene.

- Det vedvarende lave innsiget av laks gir grunn til fortsatt bekymring for villaksen, men det er gledelig å se at vi med reguleringen av fisket i stor grad har lyktes i å motvirke det lave innsiget, sier Raoul Bierach, seksjonssjef i Direktoratet for naturforvaltning.

Forhandlinger om Tana

Generelt, men med unntak for bestandene i Tanavassdraget, framstår overbeskatning ikke lengre som en betydelig trussel mot laksebestandene, heter det i VRL sin rapport. For å få til en bedre forvaltning av Tanavassdraget begynner i neste uke forhandlinger mellom Norge og Finland for å enes om nye felles bestemmelser for fisket i det viktige grensevassdraget.

På tross av et generelt lav lakseinnsig  er det også noen positive tegn. I 2011 økte innsiget av mellomlaks (3-7 kg) betydelig til Sør- og Vest-Norge. Denne laksen vandret primært ut i 2009. Ifølge VRL tyder dette på at lakselus ikke har virket sterkt inn på overlevelsen i region Vest-Norge i 2009, selv om den langsiktige trenden er fortsatt at lakseinnsiget er betydelig redusert her i forhold til resten av landet.

Bedre overlevelse i havet

Økningen kan ifølge VRL knyttes til en bedring i overlevelsesvilkår i havet, og ble også registrert i Sverige, Frankrike, England og Wales, Nord-Irland og Skottland. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning er et uavhengig råd opprettet av Direktoratet for naturforvaltning (DN), som gjennom årlige rapporter beskriver bestandsstatus for norsk villaks, vurderer trusler, og gir råd om beskatningsnivå og andre tema som berører villaksen.

Relaterte lenker

Tema