Skog forhindrer erosjon.

Norsk natur bra for klima

Norske økosystemer er i stand til å begrense negative effekter ved klimaendringer. Både skoger og våtmarker har, i tillegg til å lagre klimagasser, evne til å begrense flom og erosjon. Dette viser en ny rapport fra Norsk institutt for naturforskning (NINA).

Norge har de siste årene opplevd flere store flommer. Dette og hyppige skred i Midt-Norge i vinter, er eksempler på hendelser som kan bli vanligere i tiden fremover.

– I Norge forventer vi klimaendringer med høyere temperaturer og økt nedbør i løpet av det neste århundret. Konsekvensene av dette er mange, blant annet endringer i omfang og hyppighet av flommer, løsmasseskred og jorderosjon, sier direktør i Direktoratet for naturforvaltning, Janne Sollie.

Rapporten fra NINA er en gjennomgang av hvilken betydning økosystemene i Norge har i forhold til å motvirke negative konsekvenser av klimaendringer.

Skog forhindrer flom og skred

Rapporten viser at i hvilken grad et område er skogdekt eller ikke, har stor betydning når det gjelder avrenning og flom.
I skog vil vann reguleres ved at det bindes i trekronene og ikke når bakken, jorda blir mer porøs og kan binde mer vann, og raskere fordampning av vannet skjer på grunn av større overflater med blader og rotsystemer. Der skogen er ryddet blir jordsmonnet våtere og mer utsatt ved nedbør. Et skogdekke med dype røtter har også stor betydning for å motvirke løsmasseskred.

– Robuste økosystemer vil altså ha positive effekter utover det å ta vare på naturmangfoldet. Vi ser at skogdrift som drenering, veibygging og hogst kan øke tap av jord. En god forvaltning kan motvirke uheldige konsekvenser av klimaendringene, sier Sollie.

Viktige våtmarker

Våtmarker spiller en viktig rolle i økosystemet vårt fordi de reduserer flom og beskytter mot erosjon. Dette gjelder ikke minst elvesletter og våtmarker langs elvekanter som fordeler vannet ut over en større flate og bremser det opp. Det er et paradoks at tekniske strukturer for flomdemping kan føre til at flomrisikoen øker, fordi de forhindrer vannet i å fordele seg utover en større flate, og dermed bare flytter mer vann med større fart nedover i elvene.

- Tilbakeføring av kanaliserte bekker er et eksempel på et tiltak for å møte klimaendringer og økt nedbør. Prosjektet med å tilbakeføre Ilabekken i Trondheim viser at slike tiltak er mulige å gjennomføre med gode resultater.

Økosystemene lagrer CO2

I tillegg til at økosystemene kan bidra til å dempe negative effekter av klimaendringene, så fungerer også økosystemene som lager for CO2. Myr er den naturtypen som inneholder mest karbon per arealenhet, mens skogene er spesielt viktige som karbonsluk. 

– Robuste økosystemer sikrer naturmangfold, motvirker negative klimaeffekter og bidrar til å binde karbon. Rapporten viser at tiltak som tar vare på og styrker økosystemene er noe vi må ha fokus på i årene fremover, sier Janne Sollie.

Relaterte lenker

Tema