Mårhunden er i stand til å spre seg raskt, viser ny rapport.

Mårhunden sprer seg effektivt

Mårhunden er godt skikket til å overleve i vårt klima og spre seg raskt til nye områder. Det viser en ny rapport fra NTNU basert på studier av mårhunder med radiosendere.

Ett individ, som ble merket i Bottenviken i 2010, vandret gjennom hele Nord-Sverige via Finland og inn i Kautokeino kommune.  Senhøstes mistet forskerne kontakten med dyret, men på ettervinteren året etter ble mårhunden skutt like utenfor tettstedet. I 2007 ble det avlivet en årsvalp lenger vest i Kautokeino i tilknytning til elgjakt.

Lange vandringer i tøft klima

– Dette bekrefter at mårhunden har stor vandringskapasitet, og at et barskt vinterklima ikke er noe hinder for at den sprer seg. Vi kan imidlertid ikke konkludere med at mårhunden vil etablere seg i slike områder, sier seniorrådgiver Erik Lund i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Rapporten, som er finansiert av DN, viser at hunner og hanner har samme atferdsmønster. Det betyr at begge kjønn kan være sammen når mårhunden beveger seg inn i nye områder, og den vil mest sannsynlig følge vassdragene fra Sverige og Finland og inn i Norge.

Foretrekker våtmarker

– Parvis spredning gjør at de raskere kan etablere seg i nye områder, i motsetning til hva som er vanlig hos for eksempel bjørn, hvor hannene sprer seg lenge før hunndyra.  Undersøkelsene tyder på at mårhunden foretrekker å leve i våtmarker i lavereliggende strøk, og at dette vil være de første steder en kan forvente å finne nyetableringer, sier Lund.

En nattevandrer

Mårhunden er hovedsakelig aktiv om natten, noe som gjør at den ikke alltid er like lett å observere.  Erfaringer fra Sverige tilsier at bruk av viltkamera med nattfunksjon er effektivt for å overvåke noen av de mest sannsynlige spredningskorridorene, i tilknytning til etablerte mårhundbestander. Slike bestander finnes foreløpig ikke i områdene nær grensen mot Norge.

Trolig vil også grensefjellene mellom Norge og Sverige kunne forsinke innvandringen noe. Disse områdene er lite egnet til å leve i for mårhunden. 

Mange observasjoner

Siden nyttår er det kommet inn rundt 200 meldinger fra personer som mener å ha sett mårhund i Norge. De aller fleste av disse er nærmere undersøkt av personell tilknyttet Statens naturoppsyn (SNO), men så langt er ingen av observasjonene dokumentert til å være mårhund.

Grevling er den arten som oftest forveksles med mårhund, men i mange tilfeller er det ikke mulig verken å bekrefte eller avkrefte observasjonen.  Dette bildet samsvarer godt med erfaringer fra både Sverige og Danmark, men det er fortsatt ønskelig at observasjoner eller sportegn blir meldt inn. Ta kontakt med nærmeste SNO-kontor dersom du ser noe du mistenker å være mårhund.

Plukk og spis bær

Mange er engstelige for om de kan plukke og spise bær i områder hvor det er observert mårhund.  Svaret er enkelt: Ja, det kan de.  I det sørlige Sverige er parasitten påvist på rev i tre ulike tilfeller, men så langt har vi ingen funn av revens lille bendelmark i Norge, som mårhunden kan spre videre.

 

Relaterte lenker

Tema