Sjunkhatten nasjonalpark i Nordland er en av parkene som skal forvaltes av et interkommunalt styre.

Lokaldemokrati sikrer naturverdier

Nasjonalparker og store verneområder skal tas vare på av interkommunale, politisk sammensatte styrer. Lokaldemokratiet skal sikre at de unike naturområdene blir forvaltet på best mulig måte.

Høsten 2009 vedtok regjeringen å etablere en ny forvaltningsmodell for nasjonalparker og store verneområder. Kommuner som enten har hele eller deler av verneområdene innenfor sine grenser, får ansvar og myndighet gjennom deltakelse i et politisk sammensatt områdestyre med deltakelse fra kommunens ordførere og fylkeskommuner, og samiske representanter der hvor det er aktuelt. Styret skal sørge for at verneområdene forvaltes godt på tvers av administrative grenser.

- Nasjonalparkene og verneområdene er vår aller mest verdifulle natur. Regjeringen ønsker at forvaltningen skal være kunnskapsbasert, lokalt forankret og bidra til mest mulig enhetlig forvaltning, i samsvar i naturmangfoldloven. Den nye forvaltningsmodellen skal sørge for at disse kravene blir oppfylt, sier direktør Janne Sollie i Direktoratet for naturforvaltning. 

Kompetanseprogram

De første styrene ble konstituert i november 2010. Så langt er 13 lokale styrer konstituert og ytterligere sju er oppnevnt. Denne uka samles styremedlemmer til en konferanse på Røros. Senere vil det bli arrangert årlige konferanser for å sikre samarbeid og kunnskapsoverføring mellom viktige aktører. I tillegg får hvert styre tilbud om et spesialtilpasset kompetanseprogram, arrangert av fylkesmennene i samarbeid med Direktoratet for naturforvaltning.

Bredt samarbeid

Styret skal være forvaltningsmyndighet for sine verneområder. Det betyr at de skal sørge for å ta vare på de unike kvalitetene i naturområdene. De skal også sørge for at vernebestemmelsene følges opp, gi utfyllende retningslinjer og sørge for at det drives nødvendig skjøtsel. Styret skal samarbeide med andre berørte parter gjennom et bredt sammensatt faglig rådgivende utvalg. Et slikt rådgivende utvalg kan bestå av grunneiere, offentlig oppnevnte organer som villreinnemd og fjellstyre, næringsliv, næringsorganisasjoner, frivillige organisasjoner og samiske interesser der hvor det er relevant.

Kompetanseknutepunkt

Det ansettes nå lokalt plasserte nasjonalparkforvaltere for flere styrer. Forvalteren er ansatt hos Fylkesmannen, og skal sammen med fylkesmannens stab bidra med kunnskap. Målet er at forvalteren skal inngå i et faglig fellesskap gjennom oppbygging av lokale eller regionale forvaltningsknutepunkt, gjerne geografisk plassert på et nasjonalparksenter, sammen med personell fra Statens naturoppsyn eller andre fagpersoner knyttet til verneområdene.

-Arbeidet som de lokale styrene gjør, vil være av stor betydning for at vi når våre nasjonale og internasjonale mål om å ta vare på naturmangfoldet, sier Janne Sollie.

Relaterte lenker

Tema