Godafoss på grunn

Lekker olje etter havari ved Hvaler

Et islandsk containerskip gikk på grunn utenfor Hvaler torsdag kveld. Fartøyet lekker olje midtskips på begge sider. Personal fra DN/SNO er i området for å få oversikt over situasjonen.

SIST OPPDATERT FREDAG 18. FEBRUAR KLOKKA 15.20

Det er observert et mindre antall fugler med olje i fjærdrakten i området. Det arbeides med å få bedre oversikt over antallet fugler og hvilke arter som er rammet. Det er så langt ikke satt i gang tiltak for å vaske fugler, men Direktoratet for naturforvaltning utelukker ikke at det kan bli gitt tillatelse til å vaske, selv om det finnes faglige argumenter mot vasking. For ville dyr og fugler er det en stor påkjenning å bli fanget inn og håndtert av mennesker. Hvis fugler skal vaskes, må det foregå på en måte som best mulig ivaretar dyrenes velferd.

Skip på grunn

Det islandske containerskipet ”Godafoss” grunnstøtte cirka klokka 20 torsdag 17. februar på Kværnskjær mellom Asmaløy og Kirkøy utenfor Hvaler. Den har trolig rundt 800 tonn tungolje om bord. Lekkasjene er i to tanker midtskips, med 250 tonn olje i hver. Kystverket leder krisearbeidet og har lagt lenser rundt havaristen. DN er i området og jobber med å få oversikt over situasjonen.

Fakta om nasjonalparken:

Fylke: Østfold
Opprettet: 26.6.2009
Landareal: 14 km2
Marint areal: 340 km2
Totalt areal: 354 km

Området har et svært rikt fugleliv. Det er usikkert hvor mange fugler som befinner seg der nå, og hvilke konsekvenser oljeutslippet kan få for naturen. Statens naturoppsyn har vært i kontakt med mannskap på redningsskøyta som har sett noen sjøfugler tilgriset av olje på vestsiden av Akerøy.

Ligger i nasjonalparken

Havaristedet ligger i Hvaler nasjonalpark som ble opprettet i 2009. Dette er Norges eneste marine nasjonalpark, og omfatter landområder med rikt plante- og dyreliv, kystbarskog, lyngheier og andre naturtyper. Under vann er mangfoldet stort, blant annet i form av korallrev med en rik fauna og sjeldne dyrearter. Dette gjør området unikt

, også internasjonalt.

Holmer, kiler, våtmarker og strandenger er områder der sjøfugl hekker, raster og overvintrer. Særlig Skipstadkilen og Vikerkilen er viktige rasteområder for ande- og vadefugler. Antall fuglearter er høyt i nasjonal sammenheng. Bare på Akerøya er det sett over 260 arter. Her samles også over 12 000 ærfugl i mytetida (fjærfelling) og store flokker blant annet av svartand i trekktidene vår og høst og til overvintring.

Mangfold av naturtyper

Under havoverflaten er det også et stort mangfold av marine naturtyper, både på grunt og dypt vann. Bløtbunnen med mudder og leire er tilholdssted for reker og sjøkreps, i tillegg til ulike arter av blant annet børstemarker, sjøstjerner, nesledyr og bløtdyr.

I de grunne områdene mellom Heia-Torbjørnskjær har den tette tareskogen samme funksjon som skogen har på land. Her lever blant annet fisk, krabber, skjell og ulike arter kreps i tillegg til ulike alger og anemoner som vokser på taren.

Relaterte lenker

Tema