Forslag til reguleringer av fiske etter laks, sjøørret og sjørøye for 2012

Direktoratet for naturforvaltning sender i dag forslag til laksefiskereguleringer for 2012 ut på høring. De siste års fiskereguleringer har bidratt til at det er nok gytefisk i flere vassdrag, men det er fortsatt ikke rom for å øke fisket etter laks vesentlig.

Reguleringene av laksefisket skal først og fremst sikre at gytebestandsmålene nås. Innsiget av laks til Norge har vært historisk lavt i 2010, selv om det var en liten økning fra 2009, ifølge Vitenskapelig råd for lakseforvaltning. Den mest markante endringen i status for laksebestandene fra 2009 -2010 er at fangsten er redusert så mye gjennom reguleringer, at gytebestandsmålene er nådd i de fleste vassdrag.

Kalking av tidligere forsurede vassdrag på Sørlandet og reetablering av laksebestander har gitt grunnlag for økt laksefiske i landsdelen.

Må utvise forsiktighet

Mange laksebestander har opplevd stor tilbakegang, og selv om gytebestandsmålene er nådd i mange bestander, gjør andre menneskeskapte påvirkninger at det høstbare overskuddet er kraftig redusert. Flere viktige trusselfaktorer er ikke stabilisert. Norge har også en internasjonal forpliktelse og som nasjon et særlig ansvar for den atlantiske laksens overlevelse.

Det er derfor fortsatt grunn til å utvise forsiktighet når det gjelder utvidelser av laksefisket. Ifølge lov om laksefisk og innlandsfisk skal forvaltningen innenfor rammene av bærekraftig ressursforvaltning legge til rette for utvikling av bestandene med sikte på økt avkastning, til beste for rettighetshavere og fritidsfiskere.

- Vi skal ikke legge skjul på at det er utfordrende å forene disse hensynene i en situasjon hvor det ikke er rom for å øke totalbeskatningen vesentlig, sier Yngve Svarte, direktør for artsforvaltningsavdelingen i DN.

Noen forslag til endringer

Innføring av gytebestandsmål i lakseforvaltningen medførte økte krav til kunnskapsgrunnlaget og presis regulering av fisket. I sjølaksefisket  beskattes en blanding av mange bestander med ulik bestandsstatus. Dette har medført at sjølaksefisket har blitt kraftig innskrenket i løpet av de siste årene.

I reguleringsforslaget som nå sendes ut på høring er bestemmelsene fra 2011 i stor grad beholdt. Utviklingen i laksebestandene og trusselbildet de siste årene gir fortsatt ikke rom for en vesentlig økning i totalbeskatning. I noen områder foreslås det utvidelser i sjølaksefisket.  

- I disse områdene mener vi det kan være grunnlag for å øke beskatningstrykket noe ved å utvide sjølaksefisket, sier Svarte.

Det er også forslag om noen ytterligere innskrenkinger i elvefisket, særlig i små og mellomstore vassdrag hvor bestandsmålet ikke er nådd.

- For å sikre laksen i de vassdragene hvor bestandsmålet ikke er nådd, foreslås det noen begrensninger i fisket i disse elvene, sier Svarte.

Frist 20. januar

I arbeidet med dette forslaget har DN tatt utgangspunkt i fylkesmennenes reguleringsforslag samt forslag fra regionale fagråd og lokal forvaltning. Disse er vurdert i forhold til relevant rådgiving i regi av ICES, beskatningsråd fra vitenskapsrådet og annen kunnskap om bestandstilstanden.

Når det gjelder regulering av fisket i Nord-Troms og Finnmark, ble det nedsatt et arbeidsutvalg gjennom rammeavtale 24. november 2010 mellom Miljøverndepartementet og Sametinget. Det er arbeidsutvalgets forslag som sendes på høring. Les rapporten fra arbeidsutvalget her.

Frist for å komme med merknader til høringsforslaget er 20. januar 2012.

Merknader skal sendes til Fylkesmannen i det fylket merknaden gjelder. Fylkesmennene vil oppsummere høringen og oversende oppsummeringen og innkomne merknader til Direktoratet for naturforvaltning.

Generelle uttalelser, og uttalelser som ikke gjelder et enkelt vassdrag eller fylke, skal sendes direkte til Direktoratet for naturforvaltning, pb. 5672 Sluppen, 7485 Trondheim (e-post: Postmottak@dirnat.no).

Høringsdokumentene og relevante bakgrunnsdokumenter, blant annet retningslinjer for regulering av fisket etter anadrom laksefisk, er lagt ut på DNs hjemmeside

Relaterte lenker

Tema