Foreslår mål for villaksens tilstand

For første gang kan det bli satt mål for hvor god villaksens økologiske tilstand bør være.

Naturmangfoldlovens paragraf 13 åpner for at det kan fastsette såkalte «retningsgivende kvalitetsnormer» for enkeltarter eller naturtyper. Dette innebærer at man setter en grense for hvor stor miljøpåvirkning arten eller naturtypen kan tåle før det må iverksettes tiltak.

Miljøverndepartementet har bedt DN, i samråd med relevante forskningsmiljøer, om å utrede og anbefale kvalitetsnormer for økologisk tilstand for atlantisk villaks.

DN har bedt Vitenskapelig råd for lakseforvaltning om å gjøre en naturfaglig vurdering av spørsmålet. Rapporten deres er nå klar, og vil være en del av grunnlaget for DNs videre arbeid med et råd til departementet.

Les rapporten fra Vitenskapelig råd for lakseforvaltning

Relaterte lenker

Tema