Den frede planten dragehode (Dracocephalum ruyschiana)

Ny naturlov vekker internasjonal oppsikt

Den norske naturmangfoldloven vekker oppsikt i utlandet og ble i forrige uke nominert til en internasjonal pris. Samtidig startet en serie kurs for kommunene som har en viktig rolle i håndhevelsen av Norges viktigste naturlov.

”Den viktigste loven om natur som noen gang er lagt fram i Norge”. Slik beskrev miljø- og utviklingsminister Erik Solheim naturmangfoldloven da den ble lansert. Loven trådte i kraft 1. juli 2009 og gir regler for bærekraftig bruk og vern av norsk natur.

Den uavhengige organisasjonen World Future Council har nominert naturmangfoldloven til ”best policy” for naturmangfold. I alt sju nominerte er med i konkurransen om en gullmedalje og to sølvmedaljer for beste lovgivning eller politikk i kampen for å bevare verdens naturmangfold. Prisene skal deles ut under et FN-møte i Japan i oktober.

Kommunene har en viktig rolle

Samme uke som prisnominasjonen ble kjent startet en kursserie om naturmangfoldloven for kommunene.

– Kommunene er en av de viktigste forvalterne av naturen vår og spiller en avgjørende rolle når den nye loven skal tas i bruk. Kursene som nå er i gang skal gi kommunene den kunnskapen de trenger om naturmangfoldloven, sier seksjonssjef Olav Nord-Varhaug i Direktoratet for naturforvaltning (DN).

Det er DN og fylkesmennene som arrangerer kursene på oppdrag fra Miljøverndepartementet. I alt skal det holdes over 40 kurs landet rundt. Kommunene er hovedmålgruppe for kursene, og både lokalpolitikere og kommunalt ansatte innen landbruk, næring, plan og miljø er invitert. Fylkeskommunene og frivillige nærings-, miljø- og friluftslivsorganisasjoner har også fått invitasjon. Det er satt av seks millioner kroner til opplæringen.

– Naturmangfoldloven gir kommunene en rekke nye oppgaver som forvaltere av det nye lovverket. Loven slår fast flere miljørettslige prinsipper som kommunene må legge til grunn i saksbehandlingen sin. Saksbehandlingen skal også vise hvordan disse prinsippene er vurdert i hver enkelt sak, sier Nord-Varhaug.

Forvaltning basert på kunnskap

Naturmangfoldloven krever at forvaltningen av norsk natur skal være basert på kunnskap. Dette innebærer at bruken av naturen vår skal bygge på vitenskapelig kunnskap om naturen og sammenhengene i den.  Kursene vil derfor vise deltakerne hvordan de kan finne fram til den kunnskapen som eksisterer, for eksempel gjennom å bruke verktøy som Artsdatabankens artskart og DNs naturbase.

– Den nye loven gir også kommunene en plikt til å ta særskilt hensyn til utvalgte naturtyper i saker hvor kommunene har myndighet. Jord- og skogbruket er pålagt å melde fra til kommunene dersom de gjør tiltak som berører utvalgte naturtyper, sier seksjonssjefen.

Inngrep i en utvalgt naturtype skal kunngjøres. Kommunen skal også rapportere om forekomster av utvalgte naturtyper gjennom de alminnelige rapporteringsrutinene mellom kommunene og statlige myndigheter.

Relaterte lenker