Nye jakttider fra 1. april 2007

Direktoratet for naturforvaltning (DN) har nylig endret Forskrift om jakt-, felling og fangst samt sanking av egg og dun. Forskriften endres hvert femte år etter en omfattende høring blant fylkesmenn, kommuner og berørte organisasjoner.

Det er ikke vedtatt vesentlige endringer i forskriften gjeldende for perioden 2007-2012.
Erfaringen viser at jakttiden for de fleste viltarter har funnet en akseptert form, og at det derfor ikke er behov for store endringer av jakttidene. De endringer som er vedtatt er blant annet på bakgrunn av ønsket om å legge til rette for lokale og regionale tilpasninger av jakttid, vern av sårbare arter og hindre etablering av fremmede viltarter.

Følgende endringer er vedtatt:

Hjortevilt  

  • Fylkesmannen kan etter søknad fra kommunen utvide jakttiden for elg og hjort til 23. desember når det foreligger særlige bestandsmessige, forvaltningsmessige eller næringsmessige behov.
  • Fylkesmannen kan utvide jakttiden for elg og hjort til 31. januar i hele eller deler av kommunen der skadegjørende trekkende bestander av elg og hjort medfører vesentlig næringsmessig skade.

DN har valgt å ikke utvide den ordinære jakttiden for elg og hjort, men gir grunneiere som har særlige bestandsmessige, forvaltningsmessige eller næringsmessige behov en mulighet til å utvide jakttiden fram til 23. desember (sju uker). Søknad om utvidet jakttid skal rettes fra kommunen til fylkesmannen. Dette sikrer at kommunen blir delaktig i behandlingsprosessen og at interessene til ulike brukergrupper av utmarka blir ivaretatt. Et vedtak om utvidet jakttid skal som tidligere iverksettes gjennom fastsetting av forskrift.

DN er restriktiv til å utvide den ordinære jakttiden for elg og hjort på grunn av stor motstand fra ulike brukergrupper. Tilbakemeldinger fra disse gruppene er at de bruker utmarka mindre når det utøves jakt på elg og hjort. 

Grågås

Jakt på grågås i Finnmark er forbudt i indre deler av fylket. Dette er av hensyn til dverggåsa. Fylkesmannen har myndighet til å åpne for jakt 15 dager før ordinær jakt, og sanking av egg vil kunne regulere bestanden av grågås og dermed begrense skadeomfanget av grågås på dyrket mark. Tidligere jakttid kan gi økt uttak av gjess ved at flere gjess skytes før gjessene trekker sørover om høsten.

Øvrige endringer

Det blir forbud mot jakt på krykkje og hettemåke. Dette på grunn av artenes langvarige tilbakegang. Det blir forbud mot jakt på kort-nebbgås i Finnmark. Dette er av hensyn til dverggåsa som er en av de mest utrydningstrua dyreartene i Norge.

Det er tillatt å sanke egg fra snøgås og hvitkinngås fram til 1. juli i fylkene Vest-Agder, Oppland og Hedmark. Tidligere tillatt på strekningen Østfold til og med Telemark.

Det innføres jakttid for knoppand og mandarinand 21.08-23.12 og helårs jakttid for bisamrotte.

Fylkesmannen (tidligere kommunen) får myndighet til å åpne for jakt på kanadagås og stripegås inntil 15 dager før og inntil to måneder etter ordinær jakttid.