Tilsyn på Hydro Årdal Karbon viste flere avvik

Miljødirektoratets tilsyn avdekket flere avvik på karbonverket til Hydro i Årdal. Bedriften må rette opp avvikene så snart som mulig. Miljødirektoratet varsler samtidig pålegg om å redegjøre for mulige helse- og miljøeffekter av det lengste utslippet av urenset røyk i sommer. 

Hydro Årdal Karbon har det siste halvåret hatt flere hendelser som har ført til at røyk i perioder har sluppet urenset ut gjennom nødskorstein.

Miljødirektoratet var på tilsyn i Årdal i slutten av august for å gå gjennom de ulike hendelsene og se nærmere på hvordan bedriften drifter og vedlikeholder anlegget og følger opp hendelser .

–  Det er alvorlige feil og mangler ved Hydros drift av anlegget i Årdal som vi har avdekket ved dette tilsynet. Vi forventer at en så stor industrivirksomhet som Hydro har systemer for både vedlikehold og alternative løsninger dersom noe går galt. Vi ser alvorlig på at det har vært urenset utslipp av røyk, selv om de hadde mulighet til å bruke det gamle renseanlegget som en reserve, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet. 

Ikke vedlikehold siden 1999

En av årsakene til de urensede utslippene har vært en feil på en varmeveksler i anlegget. Tilsynet avdekket at det ikke er utført vedlikehold på varmeveksleren siden 1999. Hydro opplyste at det ikke lå inne noen kontroll- eller vedlikeholdsrutiner for disse varmevekslerne i anbefalingene fra leverandøren, bortsett fra på tilkoblingsdelene.

Tilsynet avdekket også at virksomheten kunne tatt i bruk det gamle renseanlegget ved sommerens utslipp, i stedet for å la røyken gå urenset gjennom nødskorstein. Det står i søknaden, som er lagt til grunn for gjeldende tillatelse etter forurensningsloven, at renseanlegget kan brukes som reserve ved slike utfall.  Ifølge tillatelsen plikter virksomheten "å redusere utslipp så langt som mulig".

Seks avvik

Tilsynet avdekket i alt 6 avvik og ga 1 anmerkning. Les hele tilsynsrapporten her. 

Hydro Årdal Karbon plikter snarest å rette opp avvikene som er beskrevet i tilsynsrapporten, og må innen 15. november sende en skriftlig redegjørelse som viser hvordan.

Miljødirektoratet varsler også at vi vil pålegge Hydro Årdal Karbon å sende inn en tredjepartsvurdering av mulige helse- og miljøeffekter av de urensede utslippene som skjedde over 15 timer i juli 2018, med frist 30. september.

Bedriftens tillatelse til virksomhet etter forurensningsloven skal revideres.

–  Miljødirektoratet vil vurdere om det er behov for å skjerpe utslippsgrenser eller andre krav for virksomheten, for å redusere uønskede hendelser i fremtiden, sier Hambro.