Miljødirektoratet fører tilsyn med virksomheter som omsetter treprodukter i Norge – alt fra tømmer, trelast, treplater, møbler, pappesker og papir, til prefabrikkerte bygninger i tre – med opprinnelse utenfor EØS-området. Foto: Miljødirektoratet.

Kontrollerer at treprodukter ikke kommer fra ulovlig hogst

Det er forbudt å selge tømmer og treprodukter som kan knyttes til ulovlig hogst. Miljødirektoratets kontroller viser at mange norske virksomheter ikke har et system for å redusere risikoen for at produktene stammer fra ulovlig hogst.

Strengt tømmerregelverk i Norge og EU

  • Formålet med EUs tømmerforordning er å bekjempe ulovlig hogst, hindre klimaendring og tapet av naturmangfold.
  • Importører av treprodukter skal kontrollere hver leveranse av treprodukter. De skal innhente dokumentasjon fra leverandør, men har et eget ansvar for å kontrollere denne og ikke uten videre stole på leverandørene sine.
  • Deretter skal de vurdere om det er risiko for at treproduktene kan stamme fra ulovlig hogst. Er risikoen høyere enn ubetydelig, må virksomhetene redusere risikoen, for eksempel ved å etterspørre mer dokumentasjon.

Ulovlig hogst kan ha store miljømessige konsekvenser, som tap av biologisk mangfold og negative effekter for klimaet.

Den ulovlige handelen med treprodukter antas å utgjøre opp mot 152 milliarder amerikanske dollar.

– Våre tilsyn viser at mange norske virksomheter har for dårlig kunnskap om kravene som gjelder for import av tømmer og trevarer. Vi fortsetter derfor våre kontroller med virksomheter som omsetter produkter av tre, sier avdelingsdirektør Bjørn Bjørnstad i Miljødirektoratet.

Vi fører tilsyn med virksomheter som omsetter treprodukter i Norge – alt fra tømmer, trelast, treplater, møbler, pappesker og papir, til prefabrikkerte bygninger i tre – med opprinnelse utenfor EØS-området.

Følger ikke regelverket

Miljødirektoratet har en rekke ganger informert virksomheter som omsetter trevarer, om kravene som stilles til dem. Senest i fjor informerte vi 112 virksomheter om kravene og om vår rolle som tilsynsmyndighet.

10 prosent av disse ble kontrollert i fjor. Resultatene viser at de ikke følger regelverket.

– Det er synd at norske virksomheter først følger regelverket når vi kommer på tilsyn. Virksomhetene som driver slik handel, skal ha et system for å redusere risikoen for at treprodukter ikke stammer fra ulovlig hogst, sier Bjørn Bjørnstad.


Tilsyn virker

Vi forventer at alle norske virksomheter nå har fått etablert gode rutiner for sikre at treproduktene de selger, bare kommer fra lovlig hogst

– Vi vurderer strengere virkemidler for å sikre at treprodukter ikke stammer fra ulovlig hogst. Dette kan være pålegg om å stanse import og salg, tvangsmulkt og anmeldelse til politiet, sier Bjørn Bjørnstad.

Relaterte lenker

Kontakt

seksjonsleder Mathieu Veulemans
produkttilsynsseksjonen
telefon: 480 57 510

Tema