Figuren viser utslipp av klimagasser fra transport i 2016. Transportsektoren står for de største klimagassutslippene i Norge. Mesteparten av utslippene utenfor personbilsegmentet er fra kjøretøy, fartøy og maskiner i næringsvirksomhet.

Miljøavtale med CO2-fond – modell for beregning av kostnads- og utslippskutt

Miljødirektoratet har laget en modell for å beregne kostnader og potensial for utslippsreduksjoner innen næringstransport. Modellen er en del av kunnskapsgrunnlaget for en eventuell miljøavtale med CO2-fond.  

Utredningen er gjort på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet.

Rapporten beskriver modellen vi har laget, vår metodiske tilnærming og alle antagelser vi har lagt til grunn. Til grunn for Miljødirektoratets modellering ligger en vurdering av forventet markedsutvikling for elektriske kjøretøy i segmentene varebiler, busser og lastebiler fram mot 2030.

Hovedfokuset i modelleringen har vært på elektrifiseringstiltak, men det utelukker ikke at fondet kan gi støtte til andre teknologier som for eksempel kjøretøy eller maskiner drevet av hydrogen eller biogass.

Det har ikke vært en del av Miljødirektoratets oppdrag å utrede utforming og innretning av et eventuelt CO2-fond, eller hvordan dette virkemiddelet best skal komplementere eksisterende virkemidler. 

Bakgrunnen for utredningen er at Stortinget ved behandlingen av Nasjonalbudsjettet 2017 fattet et anmodningsvedtak (vedtak 108 nr. 1) der Stortinget ba regjeringen sette i gang en prosess med berørte næringsorganisasjoner om etablering av en miljøavtale for næringslivet med tilhørende CO2-fond for næringstransport.

Relaterte lenker

KONTAKT

avdelingsdirektør Audun Rosland klimaavdelingen, telefon: 957 02 184

fagdirektør Hanne Birgitte Laird klimakvoteseksjonen, telefon: 922 22 445

Tema